AVV Helpdesk

Artikel 56 Segmentbepalingen ambulante handel

Enkel voor werknemers die werkzaam zijn bij een ondernemer in de ambulante handel is het gestelde in dit artikel van toepassing.

Voor reisuren wordt het normaal geldende salaris per uur aan je uitbetaald.

Als reisuren worden beschouwd de uren die je als werknemer direct voorafgaand of direct aansluitend  aan de dienst reist van de vestigingsplaats van de werkgever naar het object waar de werkzaamheden moeten worden verricht of visa versa indien en voor zover dit geschiedt met door de werkgever beschikbaar gesteld rijdend materiaal of een door de werkgever beschikbaar gesteld vervoermiddel dat geschikt is voor het vervoer van personen en/of eventueel materiaal en in de regel als zodanig wordt benut. Reisuren worden niet beschouwd als arbeidstijd.

Het aantal reisuren voor de werknemer die het voertuig, zoals bedoeld in lid 3, bestuurt wordt vastgesteld op basis van onderstaande tabel.

Aantal kilometer enkele reis Totaal aantal reisuren per dag
0-30 0,5
31-60 1
61-100 1,5
101-150 2
151-200 2,5
> 200 3

 

 

Meer onderwerpen in Bloemen