AVV Helpdesk

Artikel 5 Begripsbepalingen

In deze cao worden bepaalde begrippen gebruikt. Hieronder lees je wat daarmee wordt bedoeld.

Werkgever: de werkgever is degene die een onderneming met personeel in loondienst uitoefent in de gespecialiseerde detailhandel in bloemen en planten.

Werknemer: de werknemer is de natuurlijke persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 BW in dienst is van de werkgever, met uitzondering van de statutair bestuurder van een NV of een BV. In deze cao wordt onder ‘je/jij/jou/jouw’ de werknemer verstaan.

Relatiepartner: de geregistreerde partner dan wel degene met wie de werknemer ongehuwd samenleeft. Van ongehuwd samenleven is sprake als twee ongehuwde personen een gezamenlijke huishouding voeren met uitzondering van bloedverwanten in de eerste graad.

Normale arbeidsduur: de gemiddelde arbeidsduur per week bij een voltijd arbeidsovereenkomst bedraagt 40 uur per week.

Voltijd werknemer: de werknemer met een arbeidsovereenkomst van gemiddeld 40 uur per week.

Deeltijd werknemer: de werknemer die gemiddeld minder dan de normale arbeidsduur werkt.

Salaris: het voor jou geldende bruto-maandsalaris.

Maandinkomen: het maandsalaris met de toelagen.

Salaris per uur: het 1/173,33e deel van het salaris bij de normale arbeidsduur van gemiddeld 40 uur per week.

Salarisgroep: een in het salarisgebouw (bijlage 2) onder aanduiding van een van de letters A tot en met F opgenomen reeks salarisbedragen, behorend bij een functie.

Cao-bedragen: de in de cao vermelde bedragen zijn brutobedragen tenzij anders vermeld.

Meer onderwerpen in Bloemen