AVV Helpdesk

Artikel 3 Looptijd, ingrijpende veranderingen en opzegging cao

  1. Deze cao treedt in werking op 1 januari 2024 en loopt tot en met 31 december 2024.
  1. Bij ingrijpende veranderingen gedurende de looptijd van de cao treden VBW, CVAH en AVV met elkaar in overleg en kunnen wijzigingen in de cao worden afgesproken. Ingrijpende veranderingen zijn in ieder geval aan de orde:
    1. Bij onvoorziene noodsituaties die ontwrichtende gevolgen hebben voor zowel werkgevers, werknemers en/of de gehele branche.
    1. Indien de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag of andere regelgeving betreffende het inkomen door de wetgever zodanig wordt gewijzigd dat dat leidt tot onevenredig grote financiële gevolgen voor werkgevers of werknemers.
    2. Indien de uitwerking van de in voorbereiding zijnde Wet Toekomst Pensioenen en de daaruit voortvloeiende regelgeving leidt tot onevenredig grote financiële gevolgen voor werknemers of werkgevers.
  1. De cao kan door een cao-partij uiterlijk een maand voor de datum waarop hij eindigt schriftelijk aan de andere partij worden opgezegd. Als de cao niet tijdig door één van de partijen is opgezegd, wordt hij geacht telkens voor één jaar stilzwijgend te zijn verlengd.

Meer onderwerpen in Bloemen