AVV Helpdesk

Artikel 20c Eenmalige uitkering

 1. Ben je op 1 december 2024 tenminste één jaar in dienst, dan ontvang je bij de salarisbetaling van december 2024 een eenmalige bruto uitkering die als volgt wordt vastgesteld.
 2. Voor de medewerkers die op 1 december 2024:
  1. meer dan 12 maanden maar minder dan 30 maanden in dienst zijn: 0,5 % van het totaal van de in 2024 aan de medewerker betaalde bruto maandsalarissen;
  2. 30 maanden of langer en minder dan 60 maanden in dienst zijn: 0,75% van het totaal van de in 2024 aan de medewerker betaalde bruto maandsalarissen;
  3. 60 maanden of langer in dienst: 1% van het totaal van de in 2024 aan de medewerker betaalde bruto maandsalarissen.
 3. De medewerker van wie de arbeidsovereenkomst in het jaar 2024 eindigt:
  1. als gevolg van langdurige arbeidsongeschiktheid (art. 13 cao) of
  2. omdat de medewerker de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt (art. 14 cao)

ontvangt de naar rato van het aantal maanden dat de dienstbetrekking in 2024 heeft geduurd berekende eenmalige uitkering, bij de eindafrekening einde dienstverband.