AVV Helpdesk

Artikel 2 werkingssfeer cao

 1. Deze cao heeft betrekking op de gespecialiseerde detailhandel in bloemen en planten. Daaronder worden de ondernemingen verstaan waarvan of:
  1. Meer dan 50% van de totale omzet bestaat uit de fysieke of digitale verkoop en/of aflevering van sierteeltproducten,  bloemen, planten en/of arrangementen aan de eindgebruiker; of
  2. Tot 50% van de arbeidsuren worden besteed aan de groothandelsfunctie in sierteelproducten en waarvan meer dan 50% van de arbeidsuren wordt besteed aan de verkoop en/of levering van sierteeltproducten, bloemen, planten en/of arrangementen aan de eindgebruiker.
 2. De onderneming kan zijn een gevestigde onderneming in een besloten ruimte die voor het publiek toegankelijk is, met name:
  1. een zelfstandige winkel of verkoophal;
  2. een zelfstandig bloemenverkooppunt in een supermarkt of  grootwinkelbedrijf, station, ziekenhuis of dergelijke (shop in the shop);
  3. een kiosk;
  4. een verkooppunt dat deel uitmaakt van een keten van bloemenverkooppunten (filiaal of franchise).
 3. De onderneming kan een digitale verkoopfaciliteit hebben, al dan niet in combinatie met een gevestigde (productie)ruimte.
 4. De onderneming kan een ambulante onderneming zijn:
  1. in een marktkraam;
  2. in een vaste standplaats;
  3. als wijkrijder;
  4. als concessionair.
 1. Onder onderneming wordt mede verstaan:

De rechtspersoon, ander andere de personeelsvennootschap, binnen een groep in de zin van artikel 2:24b BW waarvan ten minste 50% van het totaal aantal arbeidsuren van de werknemers wordt uitgeoefend bij een of meer andere groepsonderdelen waarvan de bedrijfsactiviteiten uitsluitend of in hoofdzaak bestaan uit de gespecialiseerde fysieke  en/of digitale detailhandel in sierteeltproducten, bloemen en planten en arrangementen zoals bedoeld in deze cao.

Meer onderwerpen in Bloemen