AVV Helpdesk

Artikel 2 – Definities

Werkgever:

Een (natuurlijke- of rechts-) persoon met een onderneming waarin de activiteiten zoals bedoeld in artikel 1 van deze cao worden uitgeoefend en die op basis van een arbeidsovereenkomst één of meer medewerkers in de onderneming in dienst heeft.

 

Medewerker:

De persoon waarmee de werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan. De cao kent geen onderscheid tussen vrouwen en mannen. In deze cao wordt onder ‘medewerker’ zowel een man als een vrouw verstaan. Waar ‘hij’, ‘zijn’ of ‘hem’ staat, kan ook ‘zij’ of ‘haar’ gelezen worden.

 

Afroepmedewerker:

Een afroepmedewerker is een medewerker die alleen in perioden van een onvoorzien personeelstekort wordt opgeroepen om tijdelijk en/of voor korte duur bepaalde werkzaamheden te verrichten.

 

Vakantiewerker:

Een scholier/student die tijdens zijn schoolvakanties/collegevrije perioden maximaal acht weken werkt.

 

Loon:

De tussen werkgever en medewerker overeengekomen financiële vergoeding voor het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden. Voor iedere medewerker geldt dat tot het loon wordt gerekend:

 • het periode- of basis(uur)loon;
 • de vakantietoeslag; (*01)
 • diplomatoeslag;
 • de provisie die verband houdt met individuele prestaties;
 • vaste toeslagen. Hieronder valt ook de toeslag voor het werken op bepaalde uren, als de medewerker vast op deze uren werkt.

 

(*01 = Het is niet de bedoeling dat vakantietoeslag over vakantietoeslag wordt betaald.

 

Garantieloon:

Het bedrag dat aan de medewerker op basis van de loonschalen in deze cao ten minste moet worden uitbetaald.

 

Basis- of contracturen:

Het contractueel overeengekomen gemiddelde aantal arbeidsuren per week. Bij een flexibele inzet
is dit gemiddelde het ijkpunt voor het bepalen van de bandbreedte. Zie ook artikel 4.2 en 5.2 van deze cao.

 

Een medewerker met een fulltime dienstverband is een medewerker waarvan de overeengekomen arbeidsduur 38 uur per week en in Wonen 37 uur per week bedraagt. Indien op grond van de individuele arbeidsovereenkomst de overeengekomen arbeidsduur minder of meer bedraagt dan de arbeidsduur van de medewerker in volledige dienst, zijn de bepalingen van deze cao naar rato van de individuele arbeidsduur op overeenkomstige wijze van toepassing, tenzij bij de desbetreffende artikelen anders is vermeld.

 

De werkgever en medewerker kunnen een arbeidsuur van 40 uur per week overeenkomen als de medewerker hiermee instemt.

 

Gerealiseerde uren:

Tot de gerealiseerde uren worden gerekend:

 • alle feitelijk gewerkte uren (zie artikel 4.2 van deze cao);
 • doorbetaalde ziekte-uren;
 • opgenomen en doorbetaalde vakantie-uren;
 • opgenomen en doorbetaald bijzonder verlof;
 • compensatie van toeslagen in tijd; en
 • andere bij de individuele ondernemingen bestaande compensatie in uren.

 

WML:

Wettelijk Minimumloon.

 

Mode-artikelen:

Mode-artikelen in de ruimste zin van het woord (inclusief huishoudtextiel, bijouterie, mode-accessoires, lederwaren, reisartikelen, stoffen, garens, fournituren en handwerkartikelen), met uitzondering van artikelen die voor de woninginrichting zijn bestemd.

 

Sportartikelen:

Sportartikelen in de ruimste zin van het woord (inclusief kampeer-, watersport- en ruitersportartikelen), met uitzondering van sportprijzen, hengelsport- en wapensportartikelen.

 

Schoenen:

Schoenen in de ruimste zin van het woord.

 

Tuincentrum:

Grootschalig detailhandelscentrum met een breed aanbod aan levende en niet levende huis-, tuin- en diergerelateerde artikelgroepen in het basisassortiment. Daarnaast kan een nevenassortiment gevoerd worden dat o.a. bestaat uit vrijetijdsartikelen.

 

Tuincentra-artikelen:

Artikelen zoals verkocht in tuincentra.

 

Vrijetijdsartikelen:

Artikelen bedoeld voor vrijetijdsbesteding zoals onder meer sport, visserij, kamperen, wandelen etc.

 

Meubelen:

Meubelen in de ruimste zin van het woord met uitzondering van antieke meubelen, kindermeubelen, kampeermeubelen, schoolmeubelen, kantoormeubelen en betimmeringen

 

Keukens:

Keukens in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inbouwapparatuur,

 

Parket- en vergelijkbare vloeren:

Legbare vloeren in de ruimste zin van het woord zoals parket, linoleum, kurk, kunststof en laminaat.

 

Feestdagen:

Als feestdagen worden beschouwd:

 • Nieuwjaarsdag;
 • beide Paasdagen,
 • Hemelvaartsdag;
 • beide Pinksterdagen;
 • beide Kerstdagen;
 • de dag door de overheid aangewezen waarop Koningsdag wordt gevierd;
 • lustrumviering van Bevrijdingsdag (eenmaal per 5 jaar in jaren die een veelvoud zijn van 5).

 

Werkrooster:

Een arbeidstijdenregeling, die aangeeft op welke tijdstippen de individuele medewerker zijn werkzaamheden aanvangt, onderbreekt en beëindigt. Zie ook artikel 5 van deze cao

Meer onderwerpen in Retail