AVV Helpdesk

Artikel 18 – Protocollaire bepalingen

All-in afspraken

Tijdens de looptijd van de cao overleggen cao-partijen over de definitie van all-in afspraken zoals genoemd in artikel 4.1.

 

Loon passend bij werk

Tijdens de looptijd van de cao overleggen cao-partijen over loon passend bij het werk, onder andere bij (tijdelijke) vervanging. In dit overleg zal ook de wens van vakbonden om de cao-bepaling over de toelage voor vervanging van een collega in een hogere functie, die nu alleen geldt voor medewerkers werkzaam bij juweliers of parfumerieën, worden meegenomen.

 

Werk-privébalans

Sociale partners zullen tijdens de looptijd van de cao onderzoek doen naar de werk-privé balans van medewerkers. Sociale partners zullen onderzoek doen naar het werken op avonden. Dit onderzoek heeft niet alleen betrekking op winkelmedewerkers, maar ook op medewerkers in een distributiecentrum.

 

Functiewaardering Wonen

Tijdens de looptijd van de cao zullen cao-partijen onderzoeken in hoeverre functies binnen de wonenbranche die nu nog niet in FUWAM zijn ingedeeld, moeten worden beschreven en gewaardeerd.

 

FUWAM is niet goed toepasbaar voor Wonenbedrijven en deze bedrijven kunnen ook geen gebruik maken van Functiewijzer.nl. Cao-partijen werken er tijdens de looptijd van de cao aan om dit op te lossen.

 

E-commerce

Cao-partijen hebben de behoefte om arbeidsvoorwaardelijke afspraken te maken voor e-commerce bedrijven in de Retail Non-Food waar deze bedrijven zich comfortabel bij voelen. Tijdens de looptijd van de cao zal daarom onderzocht worden of in cao Retail Non-Food afspraken specifiek voor deze bedrijven gemaakt kunnen worden. In dit onderzoek zal worden meegenomen hoe wordt gewerkt in e-commerce afdelingen, met name e-fulfilment centers, en naar werktijden en beloning (inclusief toeslagen).

 

Individueel Ontwikkelbudget

Tijdens de looptijd van de cao wordt door sociale partners bepaald hoe de opleidingsmogelijkheden in het IOB verder worden ingevuld. Ook wordt door hen bepaald wat er gebeurt met het opleidingsbudget dat nu op de derdenrekening staat en met het opleidingsbudget bij de oude werkgever na verandering van de werkgever.

 

Loongebouw

Tijdens de looptijd van de cao wordt door sociale partners onderzoek gedaan naar een toekomstbestendig loongebouw.

 

Uitruilen feestdagen

Cao-partijen onderzoeken tijdens de looptijd van de cao de mogelijkheid om feestdagen uit andere culturen uit te ruilen tegen nu in de cao genoemde feestdagen.

 

Bovenstaande onderzoeken worden voldoende tijdig verricht, zodat de uitkomsten meegenomen kunnen worden bij de gesprekken over de cao per 1 januari 2026.

Meer onderwerpen in Retail