AVV Helpdesk

Artikel 16 – Afspraken over cao

Looptijd cao:

Deze cao loopt van 1 januari 2024 t/m 31 december 2025.

 

Oude of andere regelingen:

Door de inwerkingtreding van deze cao verliezen alle voorgaande arbeidsvoorwaardelijke regelingen van cao Retail Non-Food, waaronder cao Tuincentra, van welke aard ook hun werking, met uitzondering van ondernemingsregelingen voor zover die niet in strijd zijn met deze cao.

 

Opzegging of voortzetting cao:

Deze cao kan tegen de einddatum door één (of meer) cao-partijen per aangetekend schrijven worden beëindigd. De opzegging daartoe moet in ieder geval drie maanden voor de afloop van deze cao worden gedaan. Is de opzegging niet schriftelijk/per e-mail of niet tijdig gedaan, dan loopt de cao steeds voor één jaar door.

Meer onderwerpen in Retail