AVV Helpdesk

Art. 9 De arbeidsovereenkomst

9.1 De arbeidsovereenkomst 

  1. Je arbeidsovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan en gewijzigd en wordt in tweevoud opgemaakt. 
  1. Je werkgever draagt er zorg voor dat je een door beide partijen ondertekend exemplaar van de arbeidsovereenkomst ontvangt of de wijziging daarvan. 

 

9.2 Duur  

  1. Je arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. 
  1. Nulurencontracten worden alleen toegepast in situaties, waarbij sprake is van: 
  1. opvang van onvoorziene en onplanbare cliëntvragen of 
  1. opvang van uitval van personeel die niet door in dienst zijnde medewerkers met een arbeidscontract waarin de arbeidsuren zijn vastgelegd, kan worden geleverd of alleen door onevenredige aantasting van geplande roosters mogelijk is of 
  1. Opvang van tekort of krapte in de personeelsbezetting welke op korte of middellange termijn ingevuld moet worden. 

 

9.3 Einde van de arbeidsovereenkomst 

De arbeidsovereenkomst eindigt zonder opzegging op de dag waarop je als werknemer recht krijgt op een AOW-uitkering, tenzij voorafgaand aan deze datum in overleg tussen werkgever en werknemer een andere einddatum is overeengekomen. 

 

9.4 Opzegging van de arbeidsovereenkomst  

Bij de verlenging van de wettelijke werknemerstermijn betreffende het opzeggen van de arbeidsovereenkomst tot en met drie maanden mag de werkgeverstermijn gelijk worden gesteld aan de werknemerstermijn. Bij een verlenging van de werknemerstermijn tot een termijn van vier, vijf of zes maanden geldt voor de werkgever een verdubbeling van deze termijn. 

 

9.5 Beëindiging na bevalling  

Indien je in verband met een bevalling je arbeidsovereenkomst uiterlijk tien kalenderdagen na de bevalling opzegt, hoeven geldende opzegtermijnen niet in acht genomen te worden. Je dienstverband eindigt dan op de eerste dag van de volgende kalendermaand. 

 

Meer onderwerpen in zkn