AVV Helpdesk

Art. 49 Extra bevoegdheden ondernemingsraad

 1. Naast de bevoegdheden op grond van de WOR heeft de ondernemingsraad de volgende rechten:
  1. adviesrecht over een voorgenomen besluit tot benoeming van een lid van het bestuur respectievelijk de Raad van Toezicht (procedure conform artikel 30 WOR);
  2. adviesrecht over een tijdelijke voorziening tot waarneming van een functie in de directie of de Raad van Bestuur. Dit recht geldt niet voor vervanging wegens kortdurende afwezigheid (aanvullend op artikel 30 WOR);
  3. recht op bespreking van de conceptbegroting van de werkgever, met name van de personeelsbegroting en het aanschaffingsbeleid. De personeelsbegroting bevat zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens over de personeelsbezetting. Hierbij worden tenminste de volgende gegevens verstrekt:
  4. een organisatieschema;
  5. een overzicht van de personeelsbezetting, uitgesplitst naar organisatie-eenheden;
  6. personeelsaantallen;
  7. gegevens over de tijdelijkheid en de omvang van het dienstverband;
  8. een inhoudelijke omschrijving op hoofdlijnen van de functies;
  9. adviesrecht bij een belangrijke tussentijdse wijziging van de personeelsbegroting (conform artikel 25 WOR). De ondernemingsraad ontvangt de vastgestelde begroting en de wijzigingen die zijn aangebracht.
 2. De ondernemingsraad heeft recht op ambtelijke ondersteuning. De omvang daarvan wordt, na overleg met de werkgever, door de OR vastgesteld en bedraagt maximaal tien uur per OR-vergadering
 3. De ondernemingsraad ontvangt op verzoek informatie over het totaal aantal extra gewerkte uren per tijdvak van zes maanden (zie art. 13 cao).

Meer onderwerpen in zkn