AVV Helpdesk

Art. 42 Overlijdensuitkering

  1. Wanneer je overlijdt verstrekt je werkgever een overlijdensuitkering aan:
    1. je echtgeno(o)t(e) of partner, en bij het ontbreken van deze aan
    2. je minderjarige kinderen, of als deze er eveneens niet zijn
    3. degene voor wie je in de kosten van het bestaan voorzag.
  2. De overlijdensuitkering wordt uitgekeerd op basis van je laatstgenoten salaris over de periode vanaf de dag na het overlijden tot en met de laatste dag van de derde maand na de maand waarin je overleed.
  3. De overlijdensuitkering wordt verminderd met het bedrag van de uitkering in verband met overlijden die op grond van de ziekte- of arbeidsongeschiktheidsverzekering en krachtens de Toeslagenwet wordt uitgekeerd.

 

 

Meer onderwerpen in zkn