AVV Helpdesk

Art. 40 Verzuimbeleid

  1. Je werkgever voert een actief beleid gericht op het terugdringen van het ziekteverzuim.
  2. Je werkgever stelt, in overleg met de ondernemingsraad, een reglement ziekmelding vast, waarin tenminste wordt bepaald:
    1. wanneer je in geval van ziekte, ook tijdens vakantie, dat uiterlijk bij de werkgever moet melden;
    2. aan welke voorschriften je je bij ziekte/arbeidsongeschiktheid moet houden;
    3. mogelijke controle- en begeleidingsactiviteiten die je werkgever kan uitvoeren.

Meer onderwerpen in zkn