AVV Helpdesk

Art. 3 Looptijd, wijziging en opzegging cao  

  1. Deze cao treedt in werking op 1 januari 2024 en loopt tot en met 30 juni 2025. 
  2. Ingeval van bijzondere omstandigheden kan deze cao, met instemming van cao partijen, tussentijds worden gewijzigd. 
  3. Indien geen van de cao-partijen uiterlijk een maand voor de datum waarop deze cao eindigt schriftelijk aan de andere partij(en) te kennen heeft gegeven dat zij de cao wenst te beëindigen of in één of meer bepalingen wijzigingen wenst, zal deze cao geacht worden telkens voor één jaar stilzwijgend te zijn verlengd. 

Meer onderwerpen in zkn