AVV Helpdesk

Art. 20 Vakantiebijslag

  1. De vakantiebijslag bedraagt, wanneer je op 31 mei een vol jaar in dienst bent geweest, tot en met de maand mei 2024 8% van het jaarsalaris en met ingang van de maand juni 2024 8,33% van het maandsalaris. Voor de toepassing hiervan wordt verstaan onder jaarsalaris: de feitelijk genoten maandsalarissen over de periode juni – mei. 
  1. Wanneer je 21 jaar of ouder bent, bedraagt in enig jaar de vakantiebijslag bij een vol jaar dienstverband minimaal € 2.492,55. Het minimumbedrag wordt in de maand mei van het uitkeringsjaar verhoogd met: 
  1. de eventuele algemene loonaanpassingen die in het kader van de cao ZKN hebben plaatsgevonden; 
  1. het effect van de eventuele verhoging in het afgelopen jaar van het vakantiebijslagpercentage. 
  1. Wanneer je slechts een deel van de periode waarover vakantiebijslag wordt berekend in dienst bent geweest en/of je in die periode, of een deel daarvan in deeltijd, hebt gewerkt, heb je naar rato recht op vakantiebijslag. 
  1. Wanneer je arbeidsovereenkomst eindigt voor de uitkeringsdatum, wordt de vakantiebijslag naar rato van het aantal maanden dat de arbeidsovereenkomst na de maand mei heeft geduurd, uitgekeerd. 
  1. Uitbetaling van je vakantiebijslag vindt plaats in de maand mei, met uitzondering van de in lid 4 genoemde situatie. 
  1. Je werkgever kan in overleg met de ondernemingsraad een afwijkende regeling treffen wanneer je hebt aangegeven dat je je vakantiebijslag maandelijks wilt ontvangen. Indien de uitkering maandelijks geschiedt, bedraagt de hoogte van de bijslag 8% van het geldende maandsalaris. 

Meer onderwerpen in zkn