AVV Helpdesk

Art. 19 – HR-cyclus en periodieke verhoging van het salaris

19.1 HR Cyclus

 1. Je werkgever voert jaarlijks minimaal één maar bij voorkeur twee, gesprek(ken) met je waarin tenminste aandacht wordt besteed aan:
  1. je functie en de beoordeling van jouw functioneren;
  2. de invulling van jouw werktijden over het komende kalenderjaar;
  3. de besteding van het persoonlijk levensfasebudget door middel van het PLB-plan;
  4. je wensen om gebruik te maken van het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden voor het komende kalenderjaar;
  5. de inzetbaarheid in de nachtelijke uren als je vijftig jaar of ouder bent;
  6. de werkomstandigheden/klimaat (arbo);
  7. jouw ontwikkeling (inclusief functie-opleidingen en toekomst gerichte opleidingen) ;
  8. de balans tussen werk en privé.
 2. Je werkgever houdt zich aan de procedure en de checklist voor de HR-cyclus die is beschreven in bijlage 2, dan wel stelt ter uitvoering van dit artikel in overleg met de ondernemingsraad een regeling op waarin bovenstaande thema’s zijn opgenomen.

 

19.2 Periodieke verhogingen van het salaris

 1. Tenzij hierover in de arbeidsovereenkomst anders is bepaald, wordt één maal per jaar afhankelijk van de beoordeling van je functioneren een salarisverhoging binnen de functionele schaal toegekend.
 2. De beoordeling maakt onderdeel uit van het HR cyclusgesprek.
 3. De beoordeling kan zijn: functioneert op de norm, functioneert boven de norm of functioneert onder de norm.
 4. Als de vastgestelde beoordeling op de norm is, wordt de periodieke verhoging volgens de op jouw functie van toepassing zijnde salarisschaal aan je toegekend voor zolang jij het maximum van de schaal nog niet hebt bereikt.
 5. Als de vastgestelde beoordeling boven de norm is, wordt ten minste de periodieke verhoging volgens de op jouw functie van toepassing zijnde salarisschaal aan je toegekend voor zolang jij het maximum van de schaal nog niet hebt bereikt.
 6. Als de vastgestelde beoordeling onder de norm is, stel je in overleg met je werkgever een actieplan op, waarbij het streven is om jouw functioneren binnen zes maanden op de norm te krijgen. Na zes maanden vindt een nieuwe beoordeling plaats; indien daarbij vastgesteld wordt dat je functioneren op de norm is, wordt met ingang van de daaropvolgende maand alsnog de periodieke verhoging volgens de van toepassing zijnde salarisschaal aan je toegekend.
 7. Onderdeel van de beoordelingsregeling is een escalatiemogelijkheid, als jij en je direct leidinggevende en het samen oneens blijven over de beoordeling.
 8. De beoordelingsregeling is opgenomen als bijlage 2 van deze cao. Als er een ondernemingsraad is, kan je werkgever in afwijking van de beoordelingsregeling van de cao ZKN een eigen beoordelingssysteem vaststellen met instemming van de ondernemingsraad.
 9. De datum van de periodieke salarisverhoging is , met uitzondering van het bepaalde in lid 10 en 11 de datum van indiensttreding.
 10. Wanneer je in de loop van de kalendermaand in dienst treedt, geldt als periodiekdatum de eerste van de maand volgend op de maand van indiensttreding.
 11. Iedere periodiekdatum wijzigt ten gevolge van een bevordering, bij bevordering wordt de bevorderingsdatum de nieuwe periodiekdatum.
 12. De werkgever kan in afwijking van lid 9, 10 en 11 één vast moment per jaar vaststellen waarop de periodieke verhoging wordt toegekend. Eventuele nadelige effecten voor de werknemer als gevolg van deze wijziging worden, in overleg met de werknemer of indien aanwezig met de ondernemingsraad, gecompenseerd door de werkgever.

 

19.3 Bevordering

 1. Wanneer je wordt bevorderd naar een functie die is ingedeeld in een hogere functiegroep wordt je nieuwe salaris gebaseerd op de salarisschaal behorende bij de hogere functiegroep. Je oude salaris wordt hiertoe met twee periodieken verhoogd, waarna inpassing in de hogere schaal plaatsvindt.
 2. Indien toekenning van twee periodieken niet mogelijk is in verband met het bereiken van het schaalmaximum, wordt de salarisschaal verlengd met de benodigde inpassingstabelnummers, waarna inpassing in de hogere schaal plaatsvindt.
 3. Je werkgever kan in overleg met de ondernemingsraad een afwijkende regeling treffen.

Meer onderwerpen in zkn