AVV Helpdesk

Art. 19 HR-cyclus en periodieke verhoging van het salaris

De HR-cyclus en ‘Het Goede Gesprek’  

De essentie van artikel 19.1 lid 1 cao ZKN is het periodiek samen voeren van ‘Het Goede Gesprek’ tussen manager en medewerker. Het gaat daarbij met name om het functioneren van de medewerker, om praktische afspraken rond het inzetten van de medewerker in de praktijk en om de ontwikkeling en groei van de medewerker in relatie tot de ontwikkeling van het team. Het voeren van deze gesprekken behoort tot de verantwoordelijkheid van zowel werkgever als werknemer. De werkgever draagt er zorg voor dat Het Goede Gesprek ten minste eenmaal per jaar tussen manager en medewerker gehouden wordt.  

 

Tijdens Het Goede Gesprek staan manager en medewerker samen periodiek stil bij het functioneren van de medewerker en de in lid 1 van artikel 19.1 genoemde praktische onderwerpen. Bijzondere aandacht is er daarbij voor de ontwikkeling van de medewerker. Het werk in een zelfstandige kliniek vraagt voortdurende groei en ontwikkeling van medewerkers. Veel medewerkers willen dat zelf ook en vinden de mogelijkheid van groei en ontwikkeling een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde. De werkgever faciliteert die groei en ontwikkeling. 

 

In ‘Het Goede Gesprek’ is er daarom ook aandacht voor de ontwikkeling van de medewerker in relatie tot die van de collega’s in zijn team. Daarbij kan ook feedback en feed forward worden gevraagd aan collega’s of andere personen waarmee de medewerker samenwerkt.  

 

Wat zijn de kenmerken van het goede gesprek? 

Het goede gesprek gaat dus over het functioneren van de medewerker, over praktische afspraken rond het inzetten van de medewerker en over de ontwikkeling van de medewerker in relatie tot de ontwikkeling van het team waarin de medewerker werkzaam is. Persoonlijke aandacht is de sleutel tot succes voor Het Goede Gesprek.  

Het goede gesprek hoeft niet lang te duren en wordt tenminste eenmaal maar het liever nog vaker per jaar gevoerd. Zo kunnen tijdig afspraken worden gemaakt voor de situaties waarin dat nodig is. Het Goede Gesprek gaat uit van veiligheid en vertrouwen en tweerichtingsverkeer, zowel vanuit de medewerker als vanuit de manager. De agenda wordt gezamenlijk bepaald. De beste resultaten worden behaald als medewerker en manager zich kwetsbaar op durven te stellen. 

19.1 HR Cyclus en ‘Het Goede Gesprek’ 

Ten minste eenmaal per jaar, maar liever vaker, ga je met je manager in gesprek: ‘Het Goede Gesprek’. Tijdens dit gesprek wordt in ieder geval aandacht besteed aan: 

 1. je functie en de beoordeling van jouw functioneren; 
 1. de invulling van jouw werktijden over het komende kalenderjaar; 
 1. de besteding van het persoonlijk levensfasebudget door middel van het PLB-plan; 
 1. je wensen om gebruik te maken van het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden voor het komende kalenderjaar; 
 1. de inzetbaarheid in de nachtelijke uren als je vijftig jaar of ouder bent; 
 1. de werkomstandigheden/klimaat (arbo); 
 1. jouw ontwikkeling (inclusief functie-opleidingen en toekomst gerichte opleidingen) ; 
 1. de balans tussen werk en privé. 

 

19.2 Periodieke verhogingen van het salaris 

 1. Tenzij hierover in de arbeidsovereenkomst anders is bepaald, wordt één maal per jaar afhankelijk van de beoordeling van je functioneren een salarisverhoging binnen de functionele schaal toegekend.  
 1. De beoordeling maakt onderdeel uit van het HR cyclusgesprek.  
 1. De beoordeling kan zijn: functioneert op de norm, functioneert boven de norm of functioneert onder de norm.  
 1. Als de vastgestelde beoordeling op de norm is, wordt de periodieke verhoging volgens de op jouw functie van toepassing zijnde salarisschaal aan je toegekend voor zolang jij het maximum van de schaal nog niet hebt bereikt.  
 1. Als de vastgestelde beoordeling boven de norm is, wordt ten minste de periodieke verhoging volgens de op jouw functie van toepassing zijnde salarisschaal aan je toegekend voor zolang jij het maximum van de schaal nog niet hebt bereikt.  
 1. Als de vastgestelde beoordeling onder de norm is, stel je in overleg met je werkgever een actieplan op, waarbij het streven is om jouw functioneren binnen zes maanden op de norm te krijgen. Na zes maanden vindt een nieuwe beoordeling plaats; indien daarbij vastgesteld wordt dat je functioneren op de norm is, wordt met ingang van de daaropvolgende maand alsnog de periodieke verhoging volgens de van toepassing zijnde salarisschaal aan je toegekend.  
 1. Onderdeel van de beoordelingsregeling is een escalatiemogelijkheid, als jij en je direct leidinggevende en het samen oneens blijven over de beoordeling.  
 1. De beoordeling komt aan de orde tijdens ‘Het Goede Gesprek’ (zie artikel 19.1 cao ZKN). Als er een ondernemingsraad is, kan je werkgever een beoordelingssysteem vaststellen met instemming van de ondernemingsraad. 
 1. De datum van de periodieke salarisverhoging is, met uitzondering van het bepaalde in lid 10 en 11 de datum van indiensttreding. 
 1. Wanneer je in de loop van de kalendermaand in dienst treedt, geldt als periodiekdatum de eerste van de maand volgend op de maand van indiensttreding. 
 1. Iedere periodiekdatum wijzigt ten gevolge van een bevordering, bij bevordering wordt de bevorderingsdatum de nieuwe periodiekdatum. 
 1. De werkgever kan in afwijking van lid 9, 10 en 11 één vast moment per jaar vaststellen waarop de periodieke verhoging wordt toegekend. Eventuele nadelige effecten voor de werknemer als gevolg van deze wijziging worden, in overleg met de werknemer of indien aanwezig met de ondernemingsraad, gecompenseerd door de werkgever.  

 

19.3 Bevordering 

 1. Wanneer je wordt bevorderd naar een functie die is ingedeeld in een hogere functiegroep wordt je nieuwe salaris gebaseerd op de salarisschaal behorende bij de hogere functiegroep. Je oude salaris wordt hiertoe met twee periodieken verhoogd, waarna inpassing in de hogere schaal plaatsvindt. 
 1. Indien toekenning van twee periodieken niet mogelijk is in verband met het bereiken van het schaalmaximum, wordt de salarisschaal verlengd met de benodigde inpassingstabelnummers, waarna inpassing in de hogere schaal plaatsvindt. 
 1. Je werkgever kan in overleg met de ondernemingsraad een afwijkende regeling treffen. 

Meer onderwerpen in zkn