AVV Helpdesk

Art. 18 Aanpassing salarisgebouw en algemene aanpassing salarissen

 1. Met ingang van 1 januari 2024 wordt het salarisgebouw uit de cao ZKN 2023 als volgt aangepast: 
 1. De IP-nummers 1 tot en met 8 van het salarisgebouw cao 2023 komen te vervallen als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon.  
 1. De functiegroepen van 5 tot en met  55 van het salarisgebouw cao 2023 ZKN worden uitgebreid met één IP nummer, als volgt: 
 • Functiegroep    5: toevoeging IP-nummer 11 (€ 2.500,-) 
 • Functiegroep 10: toevoeging IP-nummer 13 (€ 2.666,-) 
 • Functiegroep 15: toevoeging IP-nummer 15 ( € 2.836,-) 
 • Functiegroep 20: toevoeging IP-nummer 17 (€ 3.002,-) 
 • Functiegroep 25: toevoeging IP-nummer 19 (€ 3.168,-) 
 • Functiegroep 30: toevoeging IP-nummer 21 (€ 3.340,-) 
 • Functiegroep 35: toevoeging IP-nummer 23 (€ 3.508,-) 
 • Functiegroep 40: toevoeging IP-nummer 25 (€ 3.679,-) 
 • Functiegroep 45: toevoeging IP-nummer 29 (€ 4.039,-) 
 • Functiegroep 50: toevoeging IP-nummer 35 (€ 4.567,-) 
 • Functiegroep 55: toevoeging IP-nummer 41 (€ 5.128,-) 

Hierdoor wordt het maximumbedrag van de schaal met ingang van 1 januari 2024 verhoogd en ontstaat er een beter salarisperspectief voor de medewerkers in deze functiegroepen.  Toekenning van dat betere perspectief aan de individuele medewerker vindt overeenkomstig artikel 19.2 lid 9 cao ZKN plaats op de eerstvolgende  anciënniteitsdatum van de medewerker.  

 1. Met ingang van 1 februari 2024: 
 1. Worden van het salarisgebouw ZKN de bedragen van de IP-nummers:   
 • 9 tot en met 41 en de salarissen van deze medewerkers verhoogd met 7% 
 • 42 tot en met 60 en de salarissen van deze medewerkers verhoogd met 6% 
 • 61 tot en met 100 en de salarissen van deze medewerkers verhoogd met 5% 
 1. Met ingang van 1 november 2024 worden van het salarisgebouw ZKN de bedragen van de IP-nummers 9 tot en met 100 en de salarissen van de medewerkers verhoogd met 2,5% 
 1. Met ingang van 1 februari 2025 worden van het salarisgebouw ZKN de bedragen van de IP-nummers 9 tot en met 100 en de salarissen van de medewerkers nogmaals verhoogd met 2,5% 

 

De salarisgebouwen met ingang van: 

 • 1 januari 2024; 
 • 1 februari 2024; 
 • 1 november 2024;  
 • 1 februari 2025;  
 • en de bijbehorende inpassingstabellen;  

zijn opgenomen in bijlage 1 van deze cao. 

 

18.1 Indeling in een salarisschaal 

 1. Je ontvangt overeenkomstig artikel 18.5 lid 4 een salaris op basis van één van de in bijlage 1 weergegeven salarisschalen behorende bij de functiegroepen 5 t/m 80. 
 1. De vermelde bedragen zijn gebaseerd op een voltijd arbeidsduur (gemiddeld 40 uur per week). Wanneer je een hiervan afwijkende arbeidsduur hebt, wordt het naar rato-beginsel toegepast. 

 

 

18.2 Uitbetaling salaris 

 1. Je moet uiterlijk twee dagen, zon- en feestdagen niet meegerekend, voor het einde van de kalendermaand over je salaris over die maand kunnen beschikken. 
 1. De vergoeding voor werken op bijzondere tijdstippen, stand-by-dienst, woon-werkverkeer en reis- en verblijfkosten over een bepaalde maand wordt uiterlijk in de daaropvolgende kalendermaand uitbetaald. 
 1. Je ontvangt een schriftelijke specificatie van wijzigingen in het salaris en/of in de salarisberekening. 

 

18.3 Werkwijze betreffende Functiewaardering Gezondheidzorg (FWG)  

 1. De werkgever kan: 
 1. een nieuwe functie instellen of  
 1. een bestaande functie (eventueel op verzoek van de werknemer) herschrijven of 
 1. een bestaande functie (eventueel op verzoek van de werknemer) opnieuw indelen. 
 1. Een nieuwe functie is een functie die qua inhoud en functie-eisen niet overeenkomt met een binnen de Zelfstandige kliniek reeds beschreven en ingedeelde functie en waarvoor het niet mogelijk is een daadwerkelijk uitgeoefende functie als basis te nemen voor de beschrijving. 

18.4 Procedure vaststellen functiebeschrijving 

 1. Indeling zoals bedoeld in artikel 18.5 cao ZKN of herindeling zoals bedoeld in artikel 18.6 cao ZKN vindt plaats op basis van een functiebeschrijving, die aan navolgende kwaliteitseisen voldoet: 
 1. De functiebeschrijving is actueel: een heldere weergave van de lokale IST-situatie; 
 1. De hoofdtaken/resultaten dienen helder, herkenbaar en informatief beschreven te zijn, waarbij het gaat om kenmerkende werkzaamheden die feitelijk worden verricht; 
 1. De functiebeschrijving bevat in ieder geval de volgende gegevens: de plaats in de organisatie, de kern van de functie, de taken/resultaten en een toelichting van relevante zaken per FWG-gezichtspunt.  
 1. De werkgever stelt in geval van het instellen van een nieuwe functie of het herschrijven van een bestaande functie een voorlopige functiebeschrijving op met inachtneming van bovenstaande kwaliteitseisen.  
 1. De voorlopige functiebeschrijving wordt schriftelijk aan jou aangeboden. Indien je akkoord bent met de voorlopige beschrijving van de functie wordt de functiebeschrijving door de werkgever vastgesteld.  
 1. Indien je niet akkoord bent met de voorlopige beschrijving van de functie bespreek je met je werkgever op welke onderdelen de voorlopige beschrijving van de functie volgens jou zou moeten worden aangepast. Indien daar overeenstemming over wordt bereikt wordt de aangepaste functiebeschrijving door de werkgever vastgesteld. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt over de voorlopige beschrijving van de functie kun je gebruik maken van het klachtrecht overeenkomstig artikel 8 cao ZKN. Na verkregen advies van de klachtencommissie, wordt de functiebeschrijving door de werkgever definitief vastgesteld.  

18.5 Waardering en indeling van functies, algemene salarisverhoging 

 1. Nadat de functiebeschrijving definitief is vastgesteld, bepaalt de werkgever met behulp van het FWG® functiewaarderingsysteem de FWG-waardering en –indeling van de functie. Dit systeem wordt periodiek geactualiseerd. Cao-partijen bepalen welke systeemversie van kracht is. 
 1. Het vaststellen van de FWG-waardering en -indeling van de functie door de werkgever vindt plaats met behulp van: 
 1. Het computerondersteunde FWG®-systeem of 
 1. Het ZKN FWG Functiehandboek of 
 1. Een consulent van de systeemhouder FWG. 
 1. Je krijgt op verzoek een toelichting op de werking van het systeem en de uitkomst van de functiewaardering. Noot: Voor informatie over het FWG ®-systeem zie: www.fwg.nl. 
 1. Je werkgever deelt je functie met behulp van het FWG®-systeem in, in één van de functiegroepen 5 tot en met 80 van de geldende ZKN salaristabel (bijlage 1 cao ZKN). 
 1. Het nummer van de salarisschaal correspondeert met de functiegroep.  
 1. Inpassing in de salarisschaal vindt plaats op basis van al dan niet elders verkregen ervaring. 

18.6 Herindeling van een functie  

 1. De werkgever kan op eigen initiatief of op jouw verzoek een herindelingsprocedure starten indien de werkgever of jij van mening is/bent dat ten gevolge van de herbeschrijving de functie-inhoud en/of functie-eisen niet meer aansluiten bij de functie of het niveau zoals deze bij de laatste (her)indeling is vastgelegd.  
 1. Wanneer besloten wordt een herindelings-procedure te starten wordt eerst de procedure Vaststellen functiebeschrijving overeenkomstig artikel 18.4 cao ZKN doorlopen. 
 1. Vervolgens bepaalt de werkgever de waardering en indeling van de functie met behulp van het FWG®-systeem overeenkomstig artikel 18.5 cao ZKN. 
 1. De uitkomst van de herindelingsprocedure werkt terug tot het moment waarop tussen werkgever en jou overeenstemming bestaat over de (herschreven) functiebeschrijving. 
 1. Indien ten gevolge van het herindelingsbesluit een lagere functiegroep voor jou van kracht wordt, kun je het maximum salaris zoals vastgelegd in de arbeidsovereenkomst bereiken voor zover dit het maximum salaris plus 10% behorend bij de lagere functiegroep niet overstijgt. Indien je salaris meer bedraagt dan het maximum salaris van de lagere functiegroep vermeerderd met 10%, dan wordt het salaris, zoals vastgelegd in de arbeidsovereenkomst, bevroren. 
 1. Het uiteindelijk te bereiken of bevroren salaris zoals bedoeld in lid 5 wordt aangepast met de algemene loonaanpassingen zoals van toepassing voor deze cao. 
 1. Indien ten gevolge van het herindelingsbesluit een hogere functiegroep voor jou van kracht wordt, worden de salarisschalen behorend bij de hogere functiegroep van toepassing. De uitkomst van een herindelingsprocedure werkt terug tot het moment waarop in de herindelingsprocedure tussen jou en je werkgever overeenstemming bestaat over de functiebeschrijving. Bij de inpassing in de nieuwe salarisschaal geldt ten minste het bedrag dat overeenkomt met je oude salaris. Wanneer dit bedrag niet in de nieuwe salarisschaal voorkomt, dan geldt het naast hogere bedrag van die salarisschaal. 
 1. Een herindeling in een hogere functiegroep is geen bevordering in de zin van artikel 19.3 cao ZKN. 

18.7 Bezwaar tegen de indeling of herindeling van de functie 

 1. Ben je het niet eens met de uitkomst van de (her-)indeling van je functie, dan kun je daar bezwaar tegen maken. 
 1. In eerste instantie dien je je bezwaar in bij de werkgever. Gezamenlijk wordt overleg gevoerd over de uitkomst van de functiewaardering en -indeling.  
 1. Bij een blijvend verschil van mening met betrekking tot de waardering en indeling van de functie, kun je als medewerker een deskundigenoordeel bij systeemhouder FWG aanvragen (zie https://www.fwg.nl/deskundigenoordeel). 

Meer onderwerpen in zkn