AVV Helpdesk

Art. 14 Werken op bijzondere tijdstippen

14.1 Vergoeding voor het werken op bijzondere tijdstippen  

 

 1. Je komt in aanmerking voor een vergoeding voor het werken op bijzondere tijdstippen als je werkt op tijden waar volgens onderstaande tabel een vergoeding voor geldt. Onder werken wordt in dit artikel mede verstaan: werken op andere tijdstippen dan de ingeroosterde werktijden en extra uren werken.  
 1. De hoogte van de vergoeding is een percentage van je uurloon. De vergoeding voor het werken op bijzondere tijdstippen wordt uitbetaald in de maand, volgend op de maand waarin op bijzondere tijdstippen is gewerkt.  
 1. Het percentage is afhankelijk van de dag en het tijdstip waarop je hebt gewerkt en bedraagt: 

 

 Uren:   00.00-06.00   06.00-07.00   07.00-08.00   08.00-12.00   12.00-18.00   18.00-20.00  20.00-22.00   22.00-24.00  
Maandag t/m vrijdag:   47%  22%     –   –     22%  47% 
Zaterdag:   52%  38%  38%    38%  38%  38%  52% 
Zon- & feestdagen:   60%  60%  60%  60%  60%  60%  60%  60% 
Kerst- en 

Oude-jaarsavond 

          60%  60%  60% 

 

 1. Wanneer je zwanger bent word je na de derde maand van de zwangerschap geen werk op bijzondere tijdstippen meer opgedragen, tenzij je er mee instemt om op die tijdstippen te werken. 
 1. Wanneer je 59 jaar en ouder bent wordt geen nachtdienst opgedragen, tenzij je hiertegen geen bezwaar maakt. Als je in dit geval afziet van het recht op vrijstelling van nachtdiensten ontvang je 44,44 uur per jaar. Deze uren worden in mindering gebracht op het aantal te werken uren (voor deeltijd naar rato).  
 1. De vergoeding voor het werken op bijzondere tijdstippen wordt ook over genoten verlofuren en gedurende de periode van zwangerschapsverlof uitbetaald als je in jouw functie structureel wordt ingeroosterd op bijzondere tijdstippen. De vergoeding voor werken op bijzondere tijdstippen over (zwangerschaps-)verlofuren wordt in dat geval eens per zes maanden, of bij uitdiensttreding, achteraf vastgesteld door het percentage vergoeding te berekenen over de gedurende die zes maanden genoten zwangerschapsverlof/vakantie-uren, als zou zijn gewerkt. 

 

14.2 Afbouwregeling vergoeding voor het werken op bijzondere tijdstippen
 

 1. Als het structureel werken op bijzonder tijdstippen door de werkgever wordt beëindigd of verminderd dan wel de beëindiging of vermindering plaatsvindt op medisch advies en niet is te wijten aan je eigen schuld of toedoen, heb je aanspraak op een tegemoetkoming op de voet van de volgende leden. Onder beëindiging of vermindering van op bijzondere tijdstippen door de werkgever wordt eveneens verstaan een bevordering van de werknemer.  
 1. Voorwaarden voor de in lid 1 genoemde tegemoetkoming zijn, dat: 
 1. je op het moment van de onder lid 1 bedoelde beëindiging dan wel vermindering tenminste drie jaren onafgebroken op bijzondere tijdstippen werk hebt verricht; 
 1. er geen sprake is van een tijdelijke beëindiging of vermindering van het werken op bijzondere tijdstippen; 
 1. het verschil tussen het salaris bedoeld onder lid 3 sub a en sub b meer bedraagt dan 2% van sub a; 
 1. het onder lid 3 sub b berekende bedrag lager is dan het onder lid 3 sub a berekende bedrag. 
 1. De tegemoetkoming wordt berekend over het verschil tussen: 
 1. het salaris verhoogd met de gemiddeld per maand in de voorgaande twaalf maanden genoten vergoeding voor onregelmatige dienst en 
 1. het al dan niet nieuwe salaris, verhoogd met de eventueel nog te genieten gemiddelde vergoeding voor werken op bijzondere tijdstippen per maand. Dit salaris wordt gemeten over een periode van drie maanden na de in lid 1 bedoelde beëindiging of vermindering van het werken op bijzondere tijdstippen. 
 1. Het volgens lid 3 berekende verschil verminderd met 2% van het bedrag als bedoeld onder lid 3 sub a vormt de grondslag voor de tegemoetkoming. Deze grondslag blijft gedurende de in lid 5 genoemde periode ongewijzigd. 
 1. De tegemoetkoming bedraagt gedurende het eerste jaar 75%, gedurende het tweede jaar 50% en gedurende het derde jaar 25% van het op grond van de vorige leden berekende bedrag. 

 

Meer onderwerpen in zkn