AVV Helpdesk

Art. 13 – Opnemen tijd-voor-tijd compensatie / flexibiliteitstoeslag

(Dit artikel geldt vanaf 1 oktober 2019. Tot en met 30 september gelden de artikelen 18.1 en 18.2 en de artikelen 19.1, 19.2, 19.3, 19.4 en 19.5. van de cao ZKN 2017 – 2018. Zie bijlage 5 van deze cao.)

 1. De aanspraak op tijd-voor-tijd compensatie voor het werken op andere tijden dan de ingeroosterde werktijden (art. 11 cao) dan wel als compensatie voor extra gewerkte uren (art. 12 cao) wordt zo spoedig mogelijk opgenomen.
 2. Indien het belang van de Zelfstandige kliniek zich tegen het opnemen van de aanspraak op vrije tijd verzet, dan wel als je met je leidinggevende overeenkomt om de aanspraak op vrije tijd niet op te nemen, wordt de aanspraak op vrije tijd beschouwd als extra gewerkte uren.
 3. Door je leidinggevende wordt eenmaal per tijdvak van zes maanden vastgesteld of je meer uren hebt gewerkt of minder uren hebt gewerkt dan het aantal uren dat met jou in je individuele arbeidsovereenkomst is afgesproken (gebaseerd op dat tijdvak van zes maanden).
 4. De tijdvakken van zes maanden waarover de door jou gewerkte uren worden vastgesteld lopen van 1 oktober tot en met 31 maart (eerste tijdvak) en van 1 april tot en met 30 september (tweede tijdvak). Met instemming van de OR kunnen andere tijdvakken worden afgesproken.
 5. Heb je in het verstreken tijdvak van zes maanden meer uren gewerkt dan met jou in je individuele arbeidsovereenkomst is afgesproken dan is er sprake van uit te betalen meer gewerkte uren. Die meer uren worden in de eerste maand volgend op het verstreken tijdvak uitbetaald overeenkomstig lid 8 van dit artikel
 6. Heb je in het eerste tijdvak van zes maanden minder uren gewerkt dan met jou in je individuele arbeidsovereenkomst is afgesproken, dan worden de te weinig gewerkte uren verrekend met de eventuele meer te werken uren in het tweede tijdvak van zes maanden. Aan het einde van het tweede tijdvak vervallen jouw op dat moment nog openstaande te weinig gewerkte uren. Er mogen geen verlof uren worden verrekend.
 7. Over de in het verstreken tijdvak van zes maanden gewerkte meeruren ontvang je het voor jou op de uitbetalingsdatum geldende uurloon. De gewerkte meeruren tellen bovendien mee voor:
 • de opbouw van je vakantiebijslag
 • de opbouw van je vakantiedagen, feestdagenverlof en PLB-uren
 • de opbouw van je eindejaarsuitkering
 • je pensioenopbouw
 1. Het uit te betalen uurloon over de in het tijdvak van zes maanden gewerkte meeruren wordt verhoogd met 5% flexibiliteitstoeslag. Het aldus berekende bedrag wordt uitbetaald in de eerste kalendermaand volgend op het verstreken tijdvak van zes maanden.
 2. In overleg tussen jou en je leidinggevende kunnen de gewerkte meeruren eerder dan na zes maanden worden uitbetaald. In dat geval wordt het geldende uurloon uitbetaald inclusief de toeslagen van lid 7 van dit artikel, maar zonder de flexibiliteitstoeslag volgens lid 8 van dit artikel.
 3. Bij het einde van de arbeidsovereenkomst worden te veel of te weinig gewerkte uren zoveel mogelijk gecorrigeerd binnen de opzegtermijn. Het resterende verschil wordt uitbetaald of verrekend met vakantie uren, dan wel ingehouden op je laatste salaris (was art. 10.4 lid 5).

 

Meer onderwerpen in zkn