AVV Helpdesk

Art. 13 Opnemen tijd-voor-tijd compensatie / flexibiliteitstoeslag

 1. De aanspraak op tijd-voor-tijd compensatie voor het werken op andere tijden dan de ingeroosterde werktijden (art. 11 cao) dan wel als compensatie voor extra gewerkte uren (art. 12 cao) wordt zo spoedig mogelijk opgenomen.  
 1. Indien het belang van de Zelfstandige kliniek zich tegen het opnemen van de aanspraak op vrije tijd verzet, dan wel als je met je leidinggevende overeenkomt om de aanspraak op vrije tijd niet op te nemen, wordt de aanspraak op vrije tijd beschouwd als extra gewerkte uren.  
 1. Door je leidinggevende wordt eenmaal per tijdvak van zes maanden vastgesteld of je meer uren hebt gewerkt of minder uren hebt gewerkt dan het aantal uren dat met jou in je individuele arbeidsovereenkomst is afgesproken (gebaseerd op dat tijdvak van zes maanden).  
 1. De tijdvakken van zes maanden waarover de door jou gewerkte uren worden vastgesteld lopen van 1 oktober tot en met 31 maart (eerste tijdvak) en van 1 april tot en met 30 september (tweede tijdvak). Met instemming van de OR kunnen andere tijdvakken worden afgesproken. 
 1. Verrekening meer gewerkte uren. Heb je in een tijdvak van zes maanden (zie lid 4) meer uren gewerkt dan met jou in je individuele arbeidsovereenkomst is afgesproken en konden die meer gewerkte uren in dat tijdvak niet gecompenseerd worden door minder gewerkte uren, dan worden meer gewerkte uren, met uitzondering van de eerste tien uren, uitbetaald in de eerste maand volgend op het verstreken tijdvak overeenkomstig lid 7 en lid 8 van dit artikel. Maximaal tien meer gewerkte uren worden niet uitbetaald maar doorgeschoven naar het volgende tijdvak van zes maanden. In onderling overleg kan besloten worden om alle uren uit te betalen.  
 1. Verrekening minder gewerkte uren. Heb je in een tijdvak van zes maanden (zie lid 4) minder uren gewerkt dan met jou in je individuele arbeidsovereenkomst is afgesproken, dan worden de te weinig gewerkte uren gecompenseerd met eventuele meer te werken uren in het daaropvolgende tijdvak van zes maanden. Indien aan het einde van dat tijdvak minder gewerkte uren resteren, vervallen deze. Er mogen in dat geval geen verlofuren worden verrekend.  
 1. Over de in het verstreken tijdvak van zes maanden meer gewerkte uren ontvang je het voor jou op de uitbetalingsdatum geldende uurloon. De meer gewerkte uren tellen bovendien mee voor: 
 • de opbouw van je vakantiebijslag  
 • de opbouw van je vakantiedagen, feestdagenverlof en PLB-uren 
 • de opbouw van je eindejaarsuitkering 
 • je pensioenopbouw  
 1. Het uit te betalen uurloon over de in het tijdvak van zes maanden meer gewerkte uren wordt verhoogd met 5% flexibiliteitstoeslag. Het aldus berekende bedrag wordt uitbetaald in de eerste kalendermaand volgend op het verstreken tijdvak van zes maanden. 
 1. In overleg tussen jou en je leidinggevende kunnen de meer gewerkte uren eerder dan na zes maanden worden uitbetaald. In dat geval wordt het geldende uurloon uitbetaald inclusief de toeslagen van lid 7 van dit artikel, maar zonder de flexibiliteitstoeslag volgens lid 8 van dit artikel. 
 1. Bij het einde van de arbeidsovereenkomst worden de meer of minder gewerkte uren zoveel mogelijk gecorrigeerd binnen de opzegtermijn. Het resterende verschil wordt uitbetaald of verrekend met vakantie uren, dan wel ingehouden op je laatste salaris.  

Meer onderwerpen in zkn