AVV Helpdesk

Art. 1 Begripsbepalingen en definities 

a. Werkgever  

Een werkgever in de zin van deze cao is een rechtspersoon, een personenvennootschap of een organisatorisch verband van rechtspersonen en/of personenvennootschappen, waarvoor geldt dat: 

 1. die rechtspersoon of personenvennootschap – of binnen dat organisatorisch verband ten minste één rechtspersoon of personenvennootschap – beschikt over een toelatingsvergunning als bedoeld in de Wet toetreding zorgaanbieders (Staatsblad 2020, nr. 180) en 
 1. de aangeboden curatieve medische zorg in enige mate of volledig gefinancierd is in het kader van de Zorgverzekeringswet (Staatsblad 2005, nr. 358) en  
 1. die rechtspersoon of personenvennootschap als (kandidaat-)lid is aangesloten bij Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN). 
   

Uitgezonderd van werkgever in de zin van deze cao is de werkgever die als privékliniek geen van overheidswege gefinancierde zorg verleent. 

b. Werknemer 

Werknemer ben je als je een arbeidsovereenkomst bent aangegaan met de onder a genoemde werkgever, tenzij je: 

 1. Een ‘bestuurder/directeur’ bent, waaronder wordt verstaan degene die belast is met de beleidsvoorbereiding alsmede het totale beheer van het bedrijf en daarvoor rechtstreeks verantwoording verschuldigd is aan de Raad van Toezicht, of – indien er geen Raad van Toezicht is ingesteld – het bestuur. Je werkgever bepaalt wie volgens deze begripsbepaling ‘directeur’ bij de werkgever is. 
 1. Incidenteel gedurende de schoolvakanties werkzaam bent voor een periode van maximaal zes aaneengesloten weken (vakantiekracht). 
 1. Incidenteel werkzaamheden verricht als oproepmedewerker. 
 1. Bent aangesteld voor het op projectbasis verrichten van tijdelijke activiteiten, welke niet gebruikelijk bij de werkgever plaatsvinden. 
 1. Een door de RGS geregistreerde medisch specialist bent. 

c. Partner 

 1. Onder partner wordt verstaan de geregistreerde partner dan wel degene met wie je ongehuwd samenleeft. 
 1. Van ongehuwd samenleven is sprake als twee ongehuwde personen een gezamenlijke huishouding voeren met uitzondering van bloedverwanten in de eerste graad. 

d. Het salaris 

Het voor jou geldende bruto-maandsalaris, exclusief de vergoedingen of toeslagen, waaronder de compensatie voor extra gewerkte uren, de flexibiliteitstoeslag, de vergoeding werken op bijzondere tijdstippen, de vergoeding voor stand-by-dienst, gratificaties, toeslag arbeidsmarktknelpunt, toeslag bijzondere functievervulling, waarneming, vakantiebijslag, reiskosten woon-werkverkeer, reis- en verblijfkosten, BIG-registratiekosten en verhuiskosten e.a., voor zover in de bepalingen van de cao niet anders is vermeld. 

e. Uurloon 

1/ 173,92 deel van het salaris dat gebaseerd is op een voltijd dienstverband/normale arbeidsduur van gemiddeld 40 uur per week.  

f. Normale arbeidsduur en voltijd arbeidsovereenkomst:  

De normale arbeidsduur bedraagt gemiddeld 40 uur per week. Deze arbeidsduur hoort bij een voltijd arbeidsovereenkomst. 

g. Deeltijd medewerker 

De medewerker met een arbeidsovereenkomst van minder dan gemiddeld 40 uur per week 

h. Cao-bedragen 

De in de cao vermelde bedragen zijn brutobedragen tenzij anders vermeld. 

i. FWG®-systeem 

Het in de zorgsector gehanteerde functiewaarderingssysteem. 

j. Stagiair 

Een stagiair werkt op basis van een schriftelijke stageovereenkomst. Een stagiair is geen werknemer in de zin van de cao en wordt niet formatief ingezet. 

k. Werkuren  

Het aantal uren dat je werk verricht. 

l. Teamrooster 

Indeling van de werkuren, schema van de werktijden van het team. 

m. Ingeroosterde werktijden 

De voor de individuele medewerker vastgestelde werktijden, passend in het teamrooster.  

n. In overleg en na overleg 

 1. Onder ‘in overleg’ wordt verstaan (afhankelijk van de context): instemming (van de ondernemingsraad/ personeelsvertegenwoordiging/jou) vereist. 
 1. Onder na overleg wordt verstaan (afhankelijk van de context): moet zijn besproken met (de ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging/jou). 

o. Medezeggenschapsorgaan 

Waar in deze cao wordt gesproken over ondernemingsraad wordt het bevoegde medezeggenschapsorgaan bedoeld, waaronder een personeelsvertegenwoordiging. 

Meer onderwerpen in zkn