AVV Helpdesk

9.1 Opleiding, ontwikkeling, kosten

Bij de kringlooporganisaties die zijn aangesloten bij de BKN is persoonlijke ontwikkeling van de medewerker belangrijk. Wij geloven in een leven lang leren. Daarom spreken medewerker en leidinggevende gedurende het jaar geregeld over het functioneren van de medewerker en zijn doorgroeimogelijkheden. Het kan zijn dat daarbij opleidingsactiviteiten aan de orde komen.

Om het belang van opleiding en persoonlijke ontwikkeling concreet te maken gelden de volgende bepalingen.

Tenminste 1 x per jaar spreekt de medewerker met een vast dienstverband met zijn leidinggevende over het functioneren van de medewerker. De conclusies van dit gesprek worden schriftelijk vastgelegd. De medewerker ontvangt een kopie van deze vastlegging. Eveneens jaarlijks wordt de medewerker beoordeeld. Afhankelijk van het HR-beleid van werkgever kunnen deze gesprekken worden gecombineerd.

  1. Werkgever streeft naar het opzetten van een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) voor iedere medewerker. Daarbij wordt zoveel mogelijk in overleg met de medewerker in kaart gebracht welke opleidingsactiviteiten voor de medewerker relevant zijn. Deze activiteiten kunnen variëren. Enkele voorbeelden: training-on-the-job, stage, opleiding intern, opleiding extern, proef-plaatsing in andere functie, schriftelijke of online cursus.
  2. Indien de medewerker een door de werkgever verplichte opleiding dient te volgen, worden de kosten van deze opleiding volledig vergoed. De opleiding vindt volledig in betaalde werktijd plaats.
  3. Indien de medewerker een niet-verplichte opleiding volgt, die -naar het oordeel van de werkgever- relevant is voor de huidige of een eventueel volgende functie, worden de kosten van deze opleiding volledig vergoed. Werkgever en medewerker kunnen afspraken maken over het eventueel -geheel of gedeeltelijk- in werktijd volgen van de opleiding.
  4. Indien de medewerker een niet-verplichte opleiding volgt, die -naar het oordeel van de werkgever- in beperkte mate relevant is voor de huidige of een eventueel volgende functie, maar wel bijdraagt aan de ontwikkeling van de medewerker kan aan de medewerker een tegemoetkoming in de opleidingskosten worden toegekend. Deze tegemoetkoming bedraagt ten minste 25% en ten hoogste 100% van de totale kosten. Werkgever en medewerker kunnen afspraken maken over het eventueel -geheel of gedeeltelijk- in werktijd volgen van de opleiding.
  5. Onder de in lid 3 en 4 van dit artikel bedoelde kosten wordt verstaan de lesgelden, de verplichte literatuur, tentamen- en examengelden en de gemaakte reiskosten buiten de eigen woonplaats of vaste standplaats van de medewerker, volgens het laagste tarief openbaar vervoer. Indien de opleidingsactiviteit plaats vindt in werktijd worden de reiskosten uitsluitend vergoed voor zover zij de gebruikelijke reguliere reiskosten woon-werkverkeer te boven gaan.
  6. Bij een niet-verplichte opleiding kan werkgever de medewerker verplichten tot terugbetaling van de verleende tegemoetkoming in de opleidingskosten in geval:
  7. van opzegging door de medewerker of ontslag wegens aan de medewerker te wijten feiten of omstandigheden, voordat de opleiding met goed gevolg is afgesloten;
  8. werkgever kan aantonen dat de opleiding niet met goed gevolg is afgesloten, ten gevolge van aan de medewerker te wijten feiten of omstandigheden;
  9. van opzegging door de medewerker of ontslag wegens aan de medewerker te wijten feiten of omstandigheden binnen een termijn van drie jaar met ingang van af de datum waarop de studie met goed gevolg is afgesloten;

Daarbij geldt:

  1. terugbetaling is in de gevallen genoemd onder a en b van dit artikel beperkt tot hetgeen aan de medewerker is uitbetaald in het tijdvak van twee jaar onmiddellijk voorafgaand aan de opzegging of het ontslag of het beëindigen van de opleiding;

 

in het geval als bedoeld onder c geldt een glijdende schaal: voor ieder jaar, minder dan drie jaar na het afronden van de opleiding, dat de medewerker eerder vertrekt, wordt 33% van de uitbetaalde tegemoetkoming in de opleidingskosten teruggevorderd.