AVV Helpdesk

5.3 Verlof met behoud van salaris

In de navolgende situaties, indien en voor zover het een reguliere werkdag betreft, heeft de werknemer recht op verlof met doorbetaling van salaris:

 1. Voor de uitoefening van het actief kiesrecht en het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet in vrije tijd kan geschieden en omzetting van dienst niet mogelijk is;
 2. Bij verhuizing:
 • 2 dagen per kalenderjaar indien het een verhuizing betreft op verzoek van de werkgever;
 • 2 dagen in een periode van maximaal 4 jaar indien het een verhuizing betreft op initiatief van de werknemer;
 1. Bij huwelijk of geregistreerd partnerschap, of het aangaan van een geregistreerd samenlevingscontract: 3 dagen; Tot het bijwonen van een huwelijk van bloed- en aanverwanten in de eerste en tweede graad: 1 dag;
 2. Bij overlijden van bloed- en aanverwanten:
 • bij het overlijden van de echtgenoot/echtgenote, geregistreerde partner of de persoon met wie de werknemer ongehuwd samenwoont, ouders, stief- of pleegouders, kinderen, stief- of pleegkinderen, op de dag en opvolgend: 4 dagen;
 • bij het overlijden van bloed- of aanverwanten in de tweede graad, op de dag en opvolgend: 2 dagen;
 • bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de derde of vierde graad, op de dag: 1 dag;

Is de werknemer evenwel belast met de regeling van de begrafenis, crematie en/of nalatenschap, dan worden ten hoogste 4 dagen verleend;

 1. Bij bevalling van de echtgenote of de geregistreerde partner, de persoon met wie de werknemer ongehuwd samenwoont of degene van wie de werknemer het kind erkent: éénmaal de arbeidsduur per week, op te nemen in de eerste 4 weken na de bevalling. Daarnaast bestaat recht op aanvullend geboorteverlof. Tijdens dit verlof wordt geen loon betaald, maar kan de werknemer een uitkering aanvragen ter hoogte van 70% van het (maximum-)dagloon. De duur van aanvullend geboorteverlof is maximaal vijfmaal de voor de werknemer geldende arbeidsduur per week, op te nemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind;
 2. Bij het 25- en 40-jarig dienstjubileum: 1 dag;
 3. Op het 25-, 40-, en 50-jarig huwelijksjubileum van de werknemer en het 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van zijn ouders, stief-, pleeg- of schoonouders: 1 dag;
 4. Bij bezoek aan huisarts, tandarts en bedrijfsarts: deze bezoeken worden geacht zoveel als mogelijk in eigen tijd plaats te vinden. Indien daarvoor geen mogelijkheid is dan is het volgende van toepassing: bij bezoek aan huisarts, tandarts en bedrijfsarts maximaal 2 uur per keer. Bij bezoek aan specialist: maximaal 4 uur per keer;
 5. In alle bijzondere gevallen, waarin de werkgever oordeelt dat hiertoe aanleiding bestaat, voor een van geval tot geval bepaalde en beperkte tijdsduur. De werkgever is gehouden een afwijzing van een schriftelijk verzoek om betaald verlof schriftelijk en gemotiveerd aan de werknemer mede te delen.