AVV Helpdesk

4.2 Overwerk

  1. Onder overwerk wordt verstaan, het verrichten van arbeid buiten de grenzen van de normale arbeidsduur. Van overwerk is sprake indien de werknemer na overleg met de werkgever opdracht heeft gekregen om extra uren arbeid te verrichten, waardoor de maximale dagelijkse arbeidstijd van 9 uur of de wekelijkse arbeidstijd van gemiddeld 38 uur in vier weken wordt overschreden. Overwerk zal zo min mogelijk worden opgedragen.
  2. Onder overwerk wordt niet verstaan:
  3. werk verricht op de vastgestelde wekelijkse vrije dag die binnen vier weken daarna op een voor de werknemer gelijkwaardige dag wordt gecompenseerd;
  4. werk verricht gedurende niet langer dan 15 minuten per dag, aansluitend op de normale werktijd, wegens drukke werkzaamheden of voor het afmaken van een bepaalde taak;
  5. werk verricht door werknemers in loonschaal 6 en hoger.

Indien de werkgever meent dat overwerk dient te worden verricht, zijn daarop de voorschriften van de Arbeidstijdenwet van toepassing.

Een werknemer kan niet worden verplicht tot overwerk op zon- en feestdagen.

Een werknemer die jonger is dan 18 jaar mag geen overwerk verrichten

Indien met inachtneming van de voorgaande leden overwerk wordt verricht, zal dat overwerk zoveel mogelijk worden verricht in de uren onmiddellijk voorafgaand of onmiddellijk aansluitend op de reguliere arbeidstijd.

Overuren kunnen in tijd of in geld worden uitgekeerd, dit wordt in overleg tussen werkgever en werknemer bepaald.