AVV Helpdesk

3.6 Werkkleding en persoonlijke bescher-mingsmiddelen

  1. De werknemer is verplicht de tot zijn beschikking gestelde werkkleding te dragen en goed te verzorgen. De beschikbaar gestelde werkkleding blijft eigendom van de werkgever. De werkgever draagt zorg voor veiligheidsmiddelen die door de Arbowet verplicht worden gesteld. Werknemers zijn gehouden de door werkgever voorgeschreven veiligheidsmiddelen te gebruiken.