AVV Helpdesk

10.5 Geschillencommissie CAO BKN

  1. Een geschil over de uitleg of toepassing van deze cao kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie cao BKN. De Geschillencommissie heeft tot taak: het behandelen van geschillen omtrent de uitleg en/of de toepassing van de cao.
  2. De Geschillencommissie zal steeds in eerste instantie trachten door middel van bemiddeling te komen tot overeenstemming tussen partijen. Indien deze bemiddeling niet slaagt, zal de commissie een bindend advies uitbrengen.
  3. De Geschillencommissie zal het geschil behandelen op een mondelinge zitting, tenzij de commissieleden unaniem van oordeel zijn dat een mondelinge behandeling overbodig is.
  4. De Geschillencommissie zal het bindend advies uitbrengen uiterlijk binnen drie maanden nadat het geschil door een der partijen bij de commissie aanhangig is gemaakt.
  5. De Geschillencommissie wordt als volgt samengesteld:
  • een vertegenwoordiger van werkgevers die deel uitmaken van de werkgeverscommissie, niet zijnde de werkgever die betrokken is bij het aanhangig gemaakte geschil;
  • een HR-, personeelszaken-, of P&O-medewerker van een kringloopbedrijf, die tevens als secretaris van de commissie optreedt;
  • een werknemer van een kringloopbedrijf op wie de cao van toepassing is;
  • een externe deskundige, die tevens als voorzitter van de commissie optreedt.

De Geschillencommissie cao BKN is bereikbaar op het volgende adres: Branchevereniging Kringloop Nederland, t.a.v. Geschillencommissie cao BKN, Postbus 1218, 6801 BE Arnhem of info@kringloopnederland.nl