AVV Helpdesk

10.1 Verzekeringen

  1. De werkgever verplicht zich een verzekering af te sluiten die de aansprakelijkheid van de werkgever dekt voor lichamelijk letsel van de werknemers, werknemers/deelnemers of derden.
  2. De werkgever verplicht zich een verzekering af te sluiten die de aansprakelijkheid van de werkgever dekt voor schaden aan derden.
  3. De werkgever verplicht zich een verzekering af te sluiten die de persoonlijke aansprakelijkheid van de deelnemers, personeels- en bestuursleden dekt voor schade aan derden toegebracht tijdens de uitoefening van het werk, dit behoudens gevallen waarin de schade het gevolg is van opzet, roekeloosheid of grove schuld.
  4. Uitkering bij overlijden en blijvende invaliditeit. De werkgever verplicht zich de volgende collectieve ongevallenverzekering af te sluiten ten behoeve van alle personen die een arbeidsovereenkomst hebben:
  5. bij overlijden ten gevolge van een ongeval wordt éénmaal het jaarloon verzekerd;
  6. bij algehele invaliditeit ten gevolge van een ongeval wordt tweemaal het jaarloon verzekerd.