AVV Helpdesk

Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE

 

  1. ALGEMEEN.. 4

Artikel 1 Ÿ Werkingssfeer 4

Artikel 2 Ÿ Definities. 6

  1. AFSPRAKEN TUSSEN WERKGEVERS EN MEDEWERKERS. 8

Artikel 3 Ÿ Algemeen. 8

Artikel 4 Ÿ Arbeidsovereenkomst 8

Artikel 5 Ÿ Werk- en rusttijden. 10

Artikel 6 Ÿ Functie-indeling en loon. 11

Artikel 7 Ÿ Toeslagen. 12

Artikel 8 Ÿ Vakantie. 13

Artikel 9 Ÿ Wettelijke verlofvormen. 14

Artikel 9a Ÿ Buitengewoon verlof 14

Artikel 10 Ÿ Avondmaaltijden. 15

Artikel 11 Ÿ Arbeidsongeschiktheid. 15

Artikel 12 Ÿ Arbeidsomstandigheden. 16

Artikel 13 Ÿ Overlijden. 16

Artikel 14 Ÿ Vakbondsfaciliteiten. 16

Artikel 15 Ÿ Levensfasebewust personeelsbeleid en duurzame inzetbaarheid. 16

III. AFSPRAKEN TUSSEN CAO-PARTIJEN.. 19

Artikel 16 Ÿ Afspraken over cao. 19

Artikel 17 Ÿ Naleving cao en Sociale Commissie. 19

Artikel 18 Ÿ Protocollaire bepalingen. 20

Artikel 19 Ÿ Collectieve ziektekostenverzekering. 20

  1. Collectieve bedrijfstakregelingen. 21

Artikel 20 Ÿ Pensioen. 21

MODULE GELDEND VOOR SCHOENENDETAILHANDEL. 22

Artikel 1 Ÿ Diplomatoeslag. 22

MODULE GELDEND VOOR TUINCENTRA. 23

Artikel 1 Ÿ Functiewaardering en loontabel 23

Artikel 2 Ÿ Ketenregeling seizoensarbeid. 23

Artikel 3 Ÿ Afwijking normale arbeidsduur 23

Artikel 4 Ÿ Overwerk. 23

Artikel 5 Ÿ Vakantiedagen. 23

Artikel 6 Ÿ ATV. 24

Artikel 7 Ÿ Scholing. 24

 

Artikel 8 Ÿ Loon bij plaatsvervanging. 24

MODULE GELDEND VOOR WOONDETAILHANDEL. 25

Artikel 1 Ÿ Compensatie verlaging zondagstoeslag. 25

Artikel 2 Ÿ Werktijd. 25

Artikel 3 Ÿ Vakantiedagen. 25

Artikel 4 Ÿ Toeslagen. 26

Artikel 5 Ÿ Tijdelijk ander werk. 26

Artikel 6 Ÿ Vergoedingen, verstrekkingen en jubileumuitkering. 26

BIJLAGEN.. 27

Bijlage 1a. 27

Invoeringsafspraken en systematiek loongebouw.. 27

Bijlage 1b. 28

LOONTABEL MODE, JUWELIERS EN PARFUMERIËEN EN VERF EN WONINGINRICHTING PER 1 JULI  2022. 28

LOONTABEL SPORT EN SCHOENEN PER 1 JULI 2022. 30

LOONTABEL TUINCENTRA PER 1 JULI 2022. 32

LOONTABEL WONEN PER 1 JULI 2022. 35

Bijlage 1c. 37

Functiebeschrijvingen FUWAM per 1  juli 2016. 37

Functiebeschrijvingen FUWAM E-business (E-commerce) per 1 juli 2020. 67

Bijlage 1d. 76

Bezwaar- en beroepsprocedure functie-indeling in FUWAM.. 76

Bijlage 2. 80

Standaard ziekteverzuimreglement Retail Non-Food. 80

Bijlage 3. 84

Procedurele aspecten bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst

ADRESSEN.. 85