AVV Helpdesk

Inhoudsopgave

I. ALGEMEEN
Artikel 1 Werkingssfeer
Artikel 2 Definities

II. AFSPRAKEN TUSSEN WERKGEVERS EN MEDEWERKERS
Artikel 3 Algemeen
Artikel 4 Arbeidsovereenkomst
Artikel 5 Werk- en rusttijden
Artikel 6 Functie-indeling en loon
Artikel 7 Toeslagen
Artikel 8 Vakantie
Artikel 9 Wettelijke verlofvormen
Artikel 9a Buitengewoon verlof
Artikel 10 Avondmaaltijden
Artikel 11 Arbeidsongeschiktheid
Artikel 12 Arbeidsomstandigheden
Artikel 13 Overlijden
Artikel 14 Vakbondsfaciliteiten
Artikel 15 Levensfasebewust personeelsbeleid en duurzame inzetbaarheid

III. AFSPRAKEN TUSSEN CAO-PARTIJEN
Artikel 16 Afspraken over cao
Artikel 17 Naleving cao en Sociale Commissie
Artikel 18 Protocollaire bepalingen
Artikel 19 Collectieve ziektekostenverzekering

IV. Collectieve bedrijfstakregelingen
Artikel 20 Pensioen

MODULE GELDEND VOOR SCHOENENDETAILHANDEL
Artikel 1 Diplomatoeslag

MODULE GELDEND VOOR TUINCENTRA
Artikel 1 Ketenregeling seizoensarbeid
Artikel 2 Afwijking normale arbeidsduur
Artikel 3 Overwerk
Artikel 4 Vakantiedagen
Artikel 5 ATV
Artikel 6 Scholing
Artikel 7 Loon bij plaatsvervanging

MODULE GELDEND VOOR WOONDETAILHANDEL
Artikel 1 Compensatie verlaging zondagstoeslag
Artikel 2 Werktijd
Artikel 3 Vakantiedagen
Artikel 4 Toeslagen
Artikel 5 Tijdelijk ander werk
Artikel 6 Vergoedingen, verstrekkingen en jubileumuitkering

MODULE GELDEND VOOR TABAKS- EN GEMAKSWINKELS
Artikel 1 Toeslagen
Artikel 2 Ouderendagen

BIJLAGEN
Bijlage 1a Invoeringsafspraken en systematiek loongebouw
Bijlage 1b LOONTABEL MODE, JUWELIERS EN PARFUMERIËEN, VERF EN WONINGINRICHTING EN TABAKS- EN GEMAKSWINKELS PER 1 JANUARI 2024
LOONTABEL SPORT EN SCHOENEN PER 1 JANUARI 2024
LOONTABEL TUINCENTRA PER 1 JANUARI 2024
LOONTABEL WONEN PER 1 JANUARI 2024
Bijlage 1c Functiebeschrijvingen FUWAM per 1 juli 2016
Functiebeschrijvingen FUWAM E-business (E-commerce) per 1 juli 2020
Bijlage 1d Bezwaar- en beroepsprocedure functie-indeling in FUWAM
Bijlage 2 Standaard ziekteverzuimreglement Retail Non-Food
Bijlage 3 ADRESSEN

Meer onderwerpen in Retail