AVV Helpdesk

1.2 Werkingssfeer, karakter en wijzigingen

Deze cao is in werking getreden op 1 januari 2024 en heeft een looptijd van een jaar.

  1. Deze cao geldt voor alle kringlooporganisaties die lid zijn van BKN en de bij hen in dienst zijnde werknemers, voor zover zij niet -verplicht- vallen onder de werking van een andere cao.
    De cao heeft het karakter van een minimum cao; afwijkingen naar beneden zijn niet toegestaan.
  2. In geval van parttimearbeid worden de opgenomen arbeidsvoorwaarden naar evenredigheid toegepast, uitgezonderd waar dit niet mogelijk is, conform artikel 7:648 BW.
  3. De cao werkt rechtstreeks door in de individuele arbeidsovereenkomst tussen werknemer en werkgever.
  4. Deze cao kan tussentijds worden opengebroken om aanpassingen aan te brengen die volgen uit het voortgezet en doorlopend overleg tussen partijen.
    Dit geldt niet ten aanzien van de salarisontwikkeling, behoudens zeer bijzondere omstandigheden die niet konden worden voorzien ten tijde van het afsluiten van deze cao en zo bijzonder zijn dat in redelijkheid de gemaakte afspraken niet in stand kunnen blijven.
  5. Wijzigingen in de cao werken rechtstreeks door in de individuele arbeidsovereenkomst tussen werknemer en werkgever.