AVV Helpdesk

1.1 Definities

Waar ‘hij’ of ‘werknemer’ staat geschreven, kan ook ‘zij’ of ‘werkneemster’ worden gelezen. Begrippen en aanduidingen in de mannelijke of vrouwelijke vorm worden geacht het mannelijke en vrouwelijk equivalent te vertegenwoordigen.

In deze cao wordt verstaan onder:

Werkgever: elke natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming heeft die voldoet aan de in hoofdstuk 1 gegeven definitie van een kringloopbedrijf;

Werknemer: de natuurlijke persoon waarmee de werkgever een schriftelijke arbeidsovereenkomst is aangegaan;

Arbeidsovereenkomst: een overeenkomst als bedoeld in artikel 7:610 Burgerlijk Wetboek (BW);

Salaris: het tussen werkgever en werknemer overeengekomen bruto maandloon;

Maandloon: maandloon wordt berekend door het op werknemer van toepassing zijnde uurloon te vermenigvuldigen met 7,6 werkbare uren per dag (5 werkdagen per week, 38 uur per week), dat bedrag te vermenigvuldigen met 262 werkbare dagen in 2024 en dat bedrag vervolgens te delen door 12.

Fulltime dienstbetrekking: een fulltime dienstbetrekking bedraagt 38 uur per week’

Plaats van vestiging: de plaats waar de organisatie van werkgever gevestigd is en waarin of van waaruit de werknemer de werkzaamheden doorgaans verricht;

Partijen: werkgevers en de vakvereniging AVV die gezamenlijk deze cao hebben afgesloten

Meer onderwerpen in Bloemen