Art. 5 – Dispensatie

Werkgevers die dispensatie van bepaalde artikelen van de vigerende cao wensen, kunnen daartoe een onderbouwde aanvraag indienen bij ZKN en AVV. Valide redenen voor dispensatie zijn bijvoorbeeld aantoonbare gebondenheid aan de cao Ziekenhuizen of aan de cao Universitair medische centra. Een gesprek met dispensatie-verzoekers en/of het opvragen van aanvullende informatie kan deel uitmaken van de…

Art. 4 – Minimum cao

De bepalingen van deze cao hebben een minimum karakter. Dat wil zeggen dat, voor zover daarover in deze cao niet anders is bepaald, je werkgever kan afwijken van deze cao om gunstiger arbeidsvoorwaarden met je af te spreken of zaken met jou af te spreken die niet in deze cao zijn benoemd.

Art. 1 – Begripsbepalingen en definities

a. Werkgever Een werkgever in de zin van deze cao is een rechtspersoon of een organisatorisch verband van meerdere rechtspersonen, waarvoor geldt dat: die rechtspersoon – of binnen dat organisatorisch verband ten minste één rechtspersoon – ingevolge de Wet toelating Zorginstellingen (Uitvoeringsbesluit WTZi: Staatsblad 2005, nr. 575) is toegelaten en de aangeboden curatieve medische zorg…

Inleiding

De volgende partijen hebben deze cao afgesloten: De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Zelfstandige Klinieken Nederland, hierna te noemen ‘ZKN’, gevestigd te Zoetermeer en De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Alternatief Voor Vakbond, hierna te noemen ‘AVV’, gevestigd te Amsterdam. Deze cao is tot stand gekomen met inachtneming van navolgende uitgangspunten: Geef voortdurend aandacht aan het ‘eigene…