Art. 46 – Adviescommissie sociale begeleiding

De werkgever waarbij in de regel meer dan ten minste 50 personen werkzaam zijn stelt in overleg met de ondernemingsraad een adviescommissie sociale begeleiding in. De adviescommissie wordt paritair samengesteld. De leden worden benoemd door je werkgever en door de ondernemingsraad. De adviescommissie stelt een reglement op dat haar samenstelling en werkwijze regelt. Na vaststelling…

Art. 45 – Aanvulling van de WW-uitkering bij ontslag om bedrijfseconomische redenen

arbeidsovereenkomst als gevolg van die bedrijfseconomische redenen beëindigt, zal je werkgever jouw WW-uitkering als volgt aanvullen. Gedurende: de eerste twee maanden WW: tot 100% van het laatstverdiende bruto salaris; de daaropvolgende twee maanden WW: tot 90% van het laatstverdiende bruto salaris; de daaropvolgende twee maanden WW: tot 80% van het laatstverdiende bruto salaris. Als je…

Art. 44 – Sociaal plan

Je werkgever stelt in overleg met Alternatief Voor Vakbond een sociaal plan op. Alternatief Voor Vakbond zal daarbij medewerkers betrekken. Het sociaal plan heeft tot doel de nadelige sociale gevolgen voor werknemers door een organisatieverandering zoveel mogelijk te beperken. In het sociaal plan wordt o.a. aandacht besteed aan: herplaatsing, eventueel in combinatie met tijdelijke plaatsing…

Art. 43 – Organisatieveranderingen

43.1 Algemeen uitgangspunt Dit hoofdstuk biedt een kader waarbinnen partijen zich ten opzichte van elkaar dienen te gedragen. Bij de toepassing van dit hoofdstuk zal je werkgever, uitgaande van de continuïteit van de zorgverlening, de sociale, organisatorische en economische factoren voortdurend tegen elkaar afwegen. Daarbij zal zoveel mogelijk worden gestreefd naar behoud van werkgelegenheid.  …

Art. 42 – Overlijdensuitkering

Wanneer je overlijdt verstrekt je werkgever een overlijdensuitkering aan: je echtgeno(o)t(e) of partner, en bij het ontbreken van deze aan je minderjarige kinderen, of als deze er eveneens niet zijn degene voor wie je in de kosten van het bestaan voorzag. De overlijdensuitkering wordt uitgekeerd op basis van je laatstgenoten salaris over de periode vanaf…

Art. 41 – Pensioen

41.1 Pensioenpremie De pensioenpremie wordt voor 50% op je verhaald via een inhouding op je salaris. In aanvulling op het eerste lid kun je in het Verplichtstellingsbesluit PFZW, de statuten en het pensioenreglement van PFZW meer lezen over je pensioenregeling, indien die pensioenregeling op jouw kliniek van toepassing is.   41.2 Pensioen tijdens arbeidsongeschiktheid Vanaf…

Art. 40 – Verzuimbeleid

Je werkgever voert een actief beleid gericht op het terugdringen van het ziekteverzuim. Je werkgever stelt, in overleg met de ondernemingsraad, een reglement ziekmelding vast, waarin tenminste wordt bepaald: wanneer je in geval van ziekte, ook tijdens vakantie, dat uiterlijk bij de werkgever moet melden; aan welke voorschriften je je bij ziekte/arbeidsongeschiktheid moet houden; mogelijke…

Art. 39 – Arbeidsongeschiktheid

39.1 Werkingssfeer Dit artikel is van toepassing als je arbeidsongeschikt bent in de zin van artikel 7:629 BW. Voor zover in dit hoofdstuk niet anders is bepaald, gelden de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. Onder arbeidsongeschiktheid wordt niet verstaan zwangerschap en bevalling (zie art. 31.1 cao ZKN).   39.2 Loondoorbetaling Wanneer je wegens arbeidsongeschiktheid verhinderd…

Art. 37 – Opleiding en ontwikkeling

37.1 Scholing en loopbaanadvies Je werkgever stelt een strategisch meerjaren opleidingsplan vast ten behoeve van de planmatige ontwikkeling van de medewerkers van de kliniek. Mede op basis van het strategisch meerjaren opleidingsplan wordt jaarlijks het scholingsplan vastgesteld en het daarvoor benodigde budget. Het strategisch opleidingsplan en het jaarlijkse scholingsplan worden vastgesteld in overleg met de…