Art. 28 Waarnemingsvergoeding

Wanneer je, op verzoek van je werkgever, de functie van een werknemer die in een hogere functiegroep is ingedeeld, geheel of nagenoeg geheel waarneemt, ontvang je hiervoor een vergoeding.  Wanneer je voor tenminste de helft van de dagelijkse arbeidsduur waarneemt, wordt ten aanzien van de vergoeding, het naar rato-beginsel toegepast.  De hoogte van de waarnemingsvergoeding…

Art. 27 Vergoeding verhuiskosten

27.1 Vergoeding tegemoetkoming verhuiskosten  Ga je op het verzoek van je werkgever verhuizen naar het door hem aangewezen woongebied, dan ontvang je een tegemoetkoming in de kosten van de verhuizing.  De tegemoetkoming in de kosten van de verhuizing bestaat uit:  de transportkosten van je eigen inboedel, inclusief de kosten van in en uitpakken en  vergoeding…

Art. 23 Vergoeding reiskosten woon-werk en thuiswerkvergoeding

De bijdrage van je werkgever bedraagt € 0,23 per kilometer, ongeacht de wijze van vervoer, voor zowel de heen- als terugreis. De maximale vergoeding is gebaseerd op een enkele reisafstand van maximaal 50 kilometer, gebaseerd op ‘snelste route’. In overleg met de OR kan de reisafstand op een andere wijze worden vastgesteld.  Je woon-werkverkeervergoeding bestaat…

Art. 22 Gratificaties

22.1 Dienstjaren gratificatie  Wanneer je onafgebroken in dienst van je werkgever bent geweest, heb je recht op een éénmalige gratificatie van:  een kwart van je salaris bij een dienstverband van 12,5 jaar;  de helft van je salaris bij een dienstverband van 25 jaar en  een volledig salaris bij een dienstverband van 40 jaar.  Indien de…

Art. 21 Eindejaarsuitkering

De eindejaarsuitkering bedraagt 8,33% van het jaarsalaris. Voor de toepassing hiervan wordt verstaan onder jaarsalaris: de som van de feitelijk genoten maandsalarissen over de periode januari tot en met december.   Wanneer je een deel van de periode waarover de eindejaarsuitkering wordt berekend in dienst bent geweest en/of je in die periode, of een deel daarvan,…

Art. 20 Vakantiebijslag

De vakantiebijslag bedraagt, wanneer je op 31 mei een vol jaar in dienst bent geweest, tot en met de maand mei 2024 8% van het jaarsalaris en met ingang van de maand juni 2024 8,33% van het maandsalaris. Voor de toepassing hiervan wordt verstaan onder jaarsalaris: de feitelijk genoten maandsalarissen over de periode juni –…

Art. 17 Vakantie

17.1 Definities  Voor zover in deze paragraaf niet afwijkend of aanvullend is bepaald, zijn de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot vakantie van toepassing (artikel 7:634 t/m 7:645 BW). Van deze wettelijke bepalingen mag niet worden afgeweken.    17.2 Omvang en opbouw vakantie-uren   Je hebt met behoud van het salaris recht op 160…

Art. 16 Compensatie feestdagen

Feestdagen in de zin van deze cao zijn: Nieuwjaarsdag, Eerste en Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Eerste en Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag, Koningsdag en Bevrijdingsdag (deze laatste in lustrumjaren 2025, 2030 etc.).  Je krijgt gedurende het jaar feestdagenverlof toegekend voor de feestdagen die vallen op maandag tot en met vrijdag.   Het feestdagenverlof wordt toegekend in…

Art. 37 Opleiding en ontwikkeling

37.1 Scholing en loopbaanadvies Je werkgever stelt een strategisch meerjaren opleidingsplan vast ten behoeve van de planmatige ontwikkeling van de medewerkers van de kliniek. Mede op basis van het strategisch meerjaren opleidingsplan wordt jaarlijks het scholingsplan vastgesteld en het daarvoor benodigde budget. Het strategisch opleidingsplan en het jaarlijkse scholingsplan worden vastgesteld in overleg met de…

Art. 36 Langdurend zorgverlof

Volgens de wet heb je in een periode van 12 maanden recht op onbetaald langdurend zorgverlof gedurende maximaal zes keer het aantal uren dat je per week werkt. In aanvulling op de wet heb je recht op betaald langdurend zorgverlof als je noodzakelijke thuisverpleging of thuisverzorging moet verlenen in geval van terminale of palliatieve zorg…

Art. 35 Kortdurend zorgverlof

Je hebt recht op kortdurend zorgverlof voor mensen uit je omgeving die ziek of hulpbehoevend zijn. Voorwaarde is wel dat jij de enige bent die de zieke zorg kan geven. Het recht op kortdurend zorgverlof bedraagt volgens de wet maximaal twee keer het aantal in de arbeidsovereenkomst afgesproken uren dat je per week werkt. Dit…

Art. 15 Stand-by dienst

15.1 Vergoeding voor stand-by dienst     Stand-by-dienst is de tijd waarin je buiten je in de individuele arbeidsovereenkomst afgesproken contractuele arbeidsuren beschikbaar moet zijn om op afroep (op korte termijn) werk te gaan doen dat onverwacht ontstaat.   Er bestaat een lichte en een normale variant van stand-by dienst.   Van de lichte variant van stand-by dienst…

Art. 34 Calamiteitenverlof/regelverlof

Je hebt recht op calamiteitenverlof/regelverlof voor spoedeisende, onvoorziene of bijzondere persoonlijke omstandigheden. Dit verlof kan van een paar uren tot een paar dagen duren, afhankelijk van de situatie. Onder bijzondere persoonlijke omstandigheden wordt onder meer verstaan: ziekte van een kind, het regelen van zaken die op tijdstippen gebeuren waarop de medewerker weinig of geen invloed…

Art. 13 Opnemen tijd-voor-tijd compensatie / flexibiliteitstoeslag

De aanspraak op tijd-voor-tijd compensatie voor het werken op andere tijden dan de ingeroosterde werktijden (art. 11 cao) dan wel als compensatie voor extra gewerkte uren (art. 12 cao) wordt zo spoedig mogelijk opgenomen.   Indien het belang van de Zelfstandige kliniek zich tegen het opnemen van de aanspraak op vrije tijd verzet, dan wel als…

Art. 30 Uitruilen van tijd- en/of geldaanspraken.

Voor de door jou opgebouwde tijd- en/of geldaanspraken (bruto loon, eindejaarsuitkering, PLB-uren, compensatie voor extra gewerkte uren, de flexibiliteitstoeslag, de vergoeding werken op bijzondere tijdstippen, de vergoeding voor stand-by-dienst, gratificaties, toeslag arbeidsmarktknelpunt, toeslag bijzondere functievervulling, waarneming, vakantiebijslag, reiskosten woon-werkverkeer, reis- en verblijfkosten) is er de mogelijkheid deze onderling uit te ruilen, mits dat valt binnen…

Art.29A Vitaliteitsregeling ouder wordende medewerker

Op voorwaarde dat je aan navolgende eisen voldoet, kun je gebruik maken van de ‘Vitaliteitsregeling ouder wordende medewerker’, hierna te noemen vitaliteitsregeling: De vitaliteitsregeling staat voor jou open gedurende de periode van maximaal 36 maanden voorafgaande aan jouw AOW-gerechtigde leeftijd; De in jouw individuele arbeidsovereenkomst overeengekomen arbeidsduur moet ten minste gemiddeld 25 uur per week…

Art. 12 Compensatie voor extra uren werken, ad hoc, aansluitend aan je dienst

Je werkgever kan je vragen om extra uren te werken (meer dan met jou in je individuele arbeidsovereenkomst is afgesproken). Dergelijke verzoeken hebben een incidenteel karakter en je kunt daartoe niet worden verplicht.   Indien je in deeltijd werkt en je over enig kwartaal meer dan 10% van het in jouw individuele arbeidsovereenkomst overeengekomen aantal uren…

Art. 29 Het Persoonlijk Levensfase Budget (PLB-uren)

Uitgangspunt gezamenlijke verantwoordelijkheid ‘Fit naar je werk, nu en straks’ De maatschappij is volop in beweging, wij leven in een dynamische tijd. Veranderingen volgen elkaar in snel tempo op. Gedurende je loopbaan krijgt iedere medewerker te maken met veranderingen, zowel in je werk als privé. Het is jou eigen verantwoordelijkheid om gevolgen van veranderingen in…

Art. 11 Compensatie voor werken op andere uren dan de ingeroosterde werktijden

Je leidinggevende kan je vragen om op andere uren te werken dan de ingeroosterde werktijden.  Indien je op verzoek van je leidinggevende meer dan tweemaal in één kalenderweek op andere uren werkt dan de ingeroosterde werktijden, ontvang je daarvoor een compensatie.   De compensatie bestaat uit aanspraak op vrije tijd en bedraagt tweemaal het aantal uren…

Art. 10 Werktijden

De organisatie van het werk van de medewerker binnen het team De meeste locaties van een Zelfstandige kliniek tellen zo’n 10 -30 medewerkers. Een aantal locaties is qua aantal medewerkers groter, maar er zijn ook veel locaties met minder dan tien medewerkers. Ongeacht de grootte van de locatie is het team medewerkers gezamenlijk verantwoordelijk voor…