Bijlage 5 – Artikelen uit de cao ZKN 2017 – 2018 die van kracht blijven tot en met 30 september 2019

(Dit artikel geldt tot en met 30 september 2019. Vanaf 1 oktober 2019 is artikel 12 e.v. van kracht) Art. 18 Meeruren 18.1 Definitie meeruren Er is sprake van meeruren als je: deeltijdwerker bent en je in opdracht van je leidinggevende meer moet werken dan de uren die met jou in je contract zijn afgesproken….

Bijlage 3 – Overgangsprotocol PLB

De aanleiding voor het Overgangsprotocol In het onderhandelaarsakkoord cao Ziekenhuizen 2009 – 2011 d.d. 24 april 2009 hebben de betrokken partijen afgesproken om per 1 januari 2010 een persoonlijk levensfasebudget (PLB) in tijd te realiseren voor alle werknemers vallend onder de Cao Ziekenhuizen. Het PLB werd als alternatief voor het systeem van leeftijdsgebonden rechten gezien…

Voorbeeld Formulier jaargesprek en beoordeling

Afdeling:                                                             …. Functie:                                                              …. Leidinggevende:                                             …. Jaar:                                                                     …. Datum jaargesprek:                                       …. Terugblik op de tijdens het vorige jaargesprek gemaakte afspraken & evaluatie daarvan Eventuele bijzonderheden: ………. De beoordeling van het functioneren van de medewerker gedurende het afgelopen jaar Toelichting: De beoordeling van de kennis & vaardigheden en het resultaat van gemaakte afspraken leidt…

Bijlage 2 – HR cyclus

De HR cyclus met het jaargesprek en de beoordeling Inleiding De HR cyclus met het jaargesprek en bij voorkeur ook een halfjaarlijks voortgangsgesprek is een belangrijk instrument om de wensen en behoeften van de medewerker en de eisen van de organisatie zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. De beoordeling wordt gegeven tijdens het…

Art. 50 Faciliteiten voor de bij deze cao betrokken vakbond

50.1 Algemeen Aan kaderleden en vakbondsconsulenten van de bij deze cao betrokken vakbond worden binnen je werkgever faciliteiten geboden ten behoeve van het uitvoeren van hun werkzaamheden. Onder kaderleden en vakbondsconsulenten worden de leden verstaan, die door de bij deze cao betrokken vakbond zijn aangewezen en aan de directie van je werkgever bekend zijn gemaakt….

Art. 47 – Informatie en overleg bij overgang en/of wijziging rechtspositie

Indien je werkgever het voornemen heeft een nieuwe rechtspersoon op te richten, of indien je werkgever het voornemen heeft een deel van de organisatie over te dragen aan een bestaande rechtspersoon, waarbij sprake is van een overgang van twintig of meer werknemers naar deze rechtspersoon, dan stelt je werkgever Alternatief Voor Vakbond hiervan zo spoedig…