Artikel 12 – Arbeidsomstandigheden

Risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) Er is een RI&E voor de branches. Werkgevers die deze erkende branche-RI&E hanteren en door de wetgever in staat worden gesteld om te volstaan met een lichtere, dan wel geen toets, hoeven de RI&E niet verplicht te laten toetsen (zie hiervoor ook www.rie.nl en www.arboportaal.nl). Veiligheid BOL-leerlingen, medewerkers jonger dan 20…

Artikel 11 – Arbeidsongeschiktheid

Verzuimreglement Bij ziekte of ongeval waardoor de medewerker de arbeid niet kan verrichten wordt het in de onderneming vastgestelde verzuimreglement nageleefd. Ontbreekt een dergelijk reglement, dan is het standaard ziekteverzuimreglement Retail Non-Food (bijlage 2 van deze cao) van toepassing (voorheen: standaard ziekteverzuimreglement Fashion, Sport & Lifestyle). Met de ondernemingsraad kunnen wijzigingen in dit reglement worden…

Artikel 10 – Avondmaaltijden

Wie heeft recht op een maaltijdverstrekking of –vergoeding? De medewerker die zijn werk begint vóór 13.30 uur, op die dag doorwerkt tot minimaal 20.00 uur en niet thuis eet, heeft recht op verstrekking of vergoeding van een avondmaaltijd. Maaltijdverstrekking Van maaltijdverstrekking is sprake wanneer de medewerker een maaltijd in natura van de werkgever ontvangt of…

Artikel 8 – Vakantie

8.1   Algemeen Vakantiejaar: Het vakantiejaar valt samen met het kalenderjaar, tenzij met de ondernemingsraad andere afspraken zijn gemaakt. Over deze periode bouwt de medewerker vakantierechten op. Vakantie-uren met behoud van loon: De medewerker heeft conform art. 7:610 BW en art. 7:639 BW per vakantiejaar recht op vakantie met behoud van loon gedurende 182,4 uur per…

Artikel 7 – Toeslagen

7.1   Algemeen Voor het werken op bepaalde uren wordt een toeslag toegekend. De medewerker ontvangt de toeslag alleen als hij daadwerkelijk op deze uren heeft gewerkt. Ook wordt een toeslag toegekend bij overwerk. Toeslagen kunnen worden uitgekeerd in geld of gecompenseerd in vrije tijd. De werkgever beslist na overleg met de medewerker over de keuze….

Artikel 6 – Functie-indeling en loon

6.1   Functie-indeling Deze cao kent een functiewaarderingssysteem (FUWAM, gebaseerd op de CATS methodiek). Er zijn 9 functieniveaus, A t/m I, en daarmee corresponderende loonschalen. Elk functieniveau bevat volwaardige functies; elke schaal kan daardoor eindschaal zijn. In 2020 is de functiewaarderingssystematiek uitgebreid met E-businessfuncties. Medewerkers worden op het juiste functieniveau ingedeeld met behulp van het Handboek…

Artikel 5 – Werk- en rusttijden

5.1   Algemeen Vijfdaagse werkweek: De medewerker kan niet worden verplicht om op meer dan vijf dagen per week te werken. Werken op avonden: Een winkelmedewerker kan niet verplicht worden om meer dan twee avonden per week te werken, behalve in de maand december. Voor niet-winkelpersoneel geldt een maximum van drie avonden per week en over…

Artikel 4 – Arbeidsovereenkomst

4.1   De inhoud   Schriftelijke overeenkomst: De werkgever biedt de medewerker bij indiensttreding een schriftelijke arbeidsovereenkomst aan. Hierin wordt ten minste vermeld: de naam van de werkgever en medewerker; de datum van indiensttreding; de duur van de arbeidsovereenkomst; de functie; het met de medewerker overeengekomen loon; de overeengekomen arbeidstijd/basisuren; de plaats waar de arbeid gewoonlijk…

Artikel 3 – Algemeen

Cao-tekst: De werkgever stelt de medewerker in de gelegenheid om inzage te krijgen in de voor hem geldende arbeidsvoorwaarden volgens deze cao. De werkgever draagt er zorg voor dat er op elke vestiging de cao-tekst beschikbaar is. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden denkbaar, zoals: een papieren versie van de cao het kunnen raadplegen via internet of…

Artikel 2 – Definities

Werkgever: Een (natuurlijke- of rechts-) persoon met een onderneming waarin de activiteiten zoals bedoeld in artikel 1 van deze cao worden uitgeoefend en die op basis van een arbeidsovereenkomst één of meer medewerkers in de onderneming in dienst heeft. Medewerker: De persoon waarmee de werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan. De cao kent geen onderscheid tussen…

Artikel 1 – Werkingssfeer

Deze cao is een raam-cao. Het gedeelte t/m “IV Collectieve Regelingen” en alle bijlagen behalve bijlage 1b gelden voor alle ondernemingen die onder de werkingssfeer van deze cao vallen. De andere artikelen zijn opgenomen in modules en gelden voor bepaalde branches/sectoren. Waar arbeidsvoorwaarden in de module afwijken van het basisgedeelte (t/m IV Collectieve Regelingen) gelden…

Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN.. Artikel 1 – Werkingssfeer Artikel 2 – Definities. AFSPRAKEN TUSSEN WERKGEVERS EN MEDEWERKERS Artikel 3 – Algemeen. Artikel 4 – Arbeidsovereenkomst Artikel 5 – Werk- en rusttijden. Artikel 6 – Functie-indeling en loon. Artikel 7 – Toeslagen. Artikel 8 – Vakantie. Artikel 9 – Wettelijke verlofvormen. Artikel 9a – Buitengewoon verlof Artikel 10…

Over de cao

De cao Retail Non-Food is een overeenkomst tussen:  werkgeverspartijen:  INretail  Arnhemse Bovenweg 100 3708 AG Zeist  Tuinbranche Nederland  Arnhemse Bovenweg 100 3708 AG Zeist  Federatie Goud en Zilver (FGZ)   Röntgenlaan 11 2719 DX Zoetermeer  Bond van Detaillisten in de Parfumeriehandel (Bodepa)  Röntgenlaan 11 2719 DX Zoetermeer   En medewerkerspartijen:     AVV  Veursestraatweg 88-90 265 CE Leidschendam …