Artikel 3 – IOB en opleidingen

Tabaks- en gemakswinkels zijn vrijgesteld van de huidige IOB-regeling die loopt t/m 31 maart 2024. In plaats van de huidige IOB-regeling stelt de werkgever, aan de medewerker die hierom verzoekt, tot de looptijd van het IOB-regeling tot 1 april 2024, de opleidingskosten tot een bedrag van € 150,- ter beschikking. Verder kan iedere medewerker gratis…

Artikel 1 – Toeslagen

Een medewerker die voor 1 juli 2023: een toeslag ontving van 100% voor het werken op zondag, blijft deze ontvangen als deze op zondag werkt. een toeslag ontving van 33 1/3% voor het werken op een avond op maandag t/m vrijdag van 18.00 – 21.00 uur, blijft deze ontvangen als deze werkt op die uren….

Bijlage 3

Procedurele aspecten bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst Het eindigen van de arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren en informatie daarover kan worden gevonden in titel 7.10 van het Burgerlijk Wetboek. Hieronder volgt algemene informatie. Deze bijlage bevat algemene informatie om werkgever en medewerker te informeren over wet en regelgeving ten aanzien van het (eindigen van het)…

Adressen

INretail Postbus 762 3700 AT  Zeist Telefoon: 088 973 06 00 Tuinbranche Nederland Postbus 762 3700 AT  Zeist Telefoon: 088 973 06 08  Federatie Goud en Zilver (FGZ) Röntgenlaan 11 2719 DX Zoetermeer Telefoon: 079 3315300 Bond van Detaillisten in de Parfumeriehandel (Bodepa) Röntgenlaan 11 2719 DX Zoetermeer Telefoon: 079 3315300   AVV Veursestraatweg 88-90…

Bijlage 2 – Standaard ziekteverzuimreglement Retail Non-Food

Standaard ziekteverzuimreglement Retail Non-Food Wat verstaan we onder ziekteverzuim? Om misverstanden te voorkomen is het belangrijk dat we goed vastleggen wat we onder ziekteverzuim verstaan. Ziekteverzuim heeft betrekking op de afwezigheid van medewerkers op de werkplek als gevolg van ongeschiktheid voor het verrichten van (aangepast) werk vanwege ziekte of ongeval. Dit betekent dat ziekteverzuim alleen…

Bijlage 1d – Bezwaar- en beroepsprocedure functie-indeling in FUWAM

Bezwaar- en beroepsprocedure functie-indeling in FUWAM   Het behandelen van Bezwaar en Beroep: De functies van een onderneming die valt onder de werkingssfeer van de cao Retail Non-Food moeten worden ingedeeld in een functiefamilie en een functieniveau, zoals dat is vastgelegd in het functiewaarderingssysteem Retail Non-Food. Hoewel deze waardering van functies over het algemeen probleemloos…

Bijlage 1c – Functiebeschrijvingen FUWAM per 1 juli 2016

Handboek Retail Non-Food Populaire Versie Niveaublad functiefamilie Automatisering   Functieniveau E Functieniveau F Functieniveau G Aard van de functie Ondersteunen van gebruikers en beheren van beheren van hard- en software. Dit omvat o.a. eerstelijnsondersteuning aan de winkels en magazijn(en) bij een optimaal gebruik van kassa’s, overige geautomatiseerde apparatuur en software. Daarnaast verrichten van helpdesk activiteiten,…

Bijlage 1a – Invoeringsafspraken en systematiek loongebouw

Invoeringsafspraken en systematiek loongebouw Situatie Beoordelingsafhankelijk belonen* Niet beoordelingsafhankelijk belonen Het werkelijke loon van de medewerker bevindt zich binnen het basis loongebouw • Invoering op naast hogere trede op een nader vast te stellen datum die kan afwijken van de invoeringsdatum van het nieuwe loongebouw. • cao-verhogingen van toepassing op de loontabel. Alleen een medewerker…

Artikel 6 – Vergoedingen, verstrekkingen en jubileumuitkering

Kleding: als een medewerker beschermende kleding en schoeisel nodig heeft, wordt dat door de werkgever gratis ter beschikking gesteld. Gereedschap: elektrische apparatuur/ gereedschap wordt door de werkgever ter beschikking gesteld. Al het overige gereedschap wordt ook door de werkgever in bruikleen gegeven. Verstrekt de werkgever dat niet, dan ontvangt de medewerker voor dit overige gereedschap…

Artikel 5 – Tijdelijk ander werk

Een werkgever kan een medewerker verplichten om ander werk binnen de onderneming (binnen hetzelfde filiaal of een ander filiaal) te doen, indien daar een gegronde reden voor is. Het ander werk is dan altijd tijdelijk en zolang de reden duurt. Tijdelijk duurt maximaal 3 maanden, daarna is verlenging mogelijk in overleg tussen werkgever en medewerker….

Artikel 3 – Vakantiedagen

Een fulltimer krijgt per vakantiejaar 25 vakantiedagen. Dat is 185 uur, gebaseerd op een werkweek van 37 uur, ofwel een werkdag van gemiddeld 7,4 uur. De aaneengesloten vakantie bestaat als  regel uit 15 werkdagen. Werkgever en medewerkers kunnen afspreken deze periode te bekorten, maar nooit tot minder dan 10 werkdagen. Heeft een medewerker te weinig…

Artikel 2 – Werktijd

De normale werkdag is maximaal 9 uur. Bij een fulltime dienstverband is de arbeidsduur per week gemiddeld 37 uur, gemeten over een periode van zes maanden. Deze periode begint op de eerste dag van een kalendermaand en is voor alle medewerkers gelijk. De werkgever stelt de periode na overleg met de medewerkers vast. Van de…

Artikel 6 – ATV

Een fulltimer heeft recht op 13 roostervrije dagen indien zijn normale arbeidsduur 40 uur per week bedraagt en hij 38 uur per week krijgt uitbetaald. In onderling overleg bepalen werkgever en medewerker hoe deze uren worden opgenomen (in de vorm van 13 hele dagen, 26 halve dagen of 104 uren).

Artikel 5 – ATV

Een fulltimer heeft recht op 13 roostervrije dagen indien zijn normale arbeidsduur 40 uur per week bedraagt en hij 38 uur per week krijgt uitbetaald. In onderling overleg bepalen werkgever en medewerker hoe deze uren worden opgenomen (in de vorm van 13 hele dagen, 26 halve dagen of 104 uren).

Artikel 3 – Overwerk

Voor fulltime medewerkers in de functiegroepen A tot en met E is sprake van overwerk: Bij meer dan 9 uur werken per dag Bij meer dan 40 uur werken per week. Met uitzondering van de 4 maanden per jaar waarbij tot 45 uur per week gewerkt mag worden, mits deze meeruren voor 1 maart van…

Artikel 1 – Ketenregeling seizoensarbeid

In afwijking van de ketenregeling van artikel 7:668a BW kunnen voor de functie van verkoopmedewerker die als gevolg van klimatologische of natuurlijke omstandigheden een seizoensmatig karakter hebben en daardoor ten hoogste 9 maanden per jaar door de verkoopmedewerker kunnen worden uitgeoefend, arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden overeengekomen met een tussenpoos van ten hoogste 3 maanden.

Artikel 1 – Diplomatoeslag

Algemeen Indien een medewerker een van de hieronder genoemde opleiding/cursussen volgt en het bijbehorende diploma/certificaat behaalt, ontvangt hij/zij een toeslag per maand boven op het voor hem/haar geldende garantieloon. Dit geldt ook voor medewerkers die in het verleden een van deze opleidingen/cursussen, of een daaraan gelijkwaardige opleiding/cursus heeft gevolgd. Gezond lopen adviseur (Cursus Adviseur Pasvormschoenen…

Artikel 20 – Pensioen

De werkgever is op grond van een verplichtstellingbeschikking van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verplicht aangesloten bij het Bedrijfstakpensioenfonds Detailhandel, tenzij hij vrijgesteld is. Aan de vrijstelling kunnen voorwaarden zijn verbonden.   De Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Detailhandel is belast met de uitvoering van de pensioenregeling. Het bestuur van de stichting heeft het beheer en…

Artikel 17 – Naleving cao en Sociale Commissie

Naleving: Bij interpretatieverschillen over correcte naleving van of bij aanvraag van dispensatie van (een aspect/artikel in) de cao kan een medewerker en/of een werkgever, of diens gemachtigde(n), zich wenden tot de Sociale Commissie.   Samenstelling Sociale Commissie: De Sociale Commissie telt 7 (en 6 plaatsvervangende) leden. 3 leden (en 3 plaatsvervangers) worden gekozen door de…

Artikel 16 – Afspraken over cao

Looptijd cao: Deze cao loopt van 1 januari 2024 t/m 31 december 2025.   Oude of andere regelingen: Door de inwerkingtreding van deze cao verliezen alle voorgaande arbeidsvoorwaardelijke regelingen van cao Retail Non-Food, waaronder cao Tuincentra, van welke aard ook hun werking, met uitzondering van ondernemingsregelingen voor zover die niet in strijd zijn met deze…