Hoofdstuk 12 – Stichting OAK

12:1 Taken Stichting Overleg Arbeidsvoorwaarden Kunsteducatie (OAK)  Er is een Stichting Overleg Arbeidsvoorwaarden Kunsteducatie (verder: OAK), statutair gevestigd te Utrecht (stichtingoak.nl). De statuten en eventuele reglementen van het OAK maken deel uit van de CAO Zie bijlage 1 en 7. Het OAK heeft tot doel ten behoeve van (alle werkgevers en werknemers in) de bedrijfstak…

Hoofdstuk 10 – Vaste Commissie

Artikel 10.1 – Vaste Commissie De bedrijfstak kent een commissie, de Vaste Commissie Kunsteducatie, die betrokken is bij de uitleg van deze CAO. De samenstelling en werkwijze van deze commissie zijn vastgelegd in een reglement dat als bijlage 6 in deze CAO is opgenomen. Geschillen Als er een geschil is tussen de werkgever en de…

Hoofdstuk 13 – Ontslag en Reorganisatie

Inhoud  A         Ontslag en vergoeding B         Rangorde bij urenvermindering en afvloeiing C         Standaard sociaal plan Kunsteducatie D         Bezwarenadviescommissie A       Ontslag en vergoeding Artikel 13A: 1 – Vervallen. Artikel 13A:2 – Vervallen. Artikel 13A:3 – Overgangsbepaling bovenwettelijke uitkering Een werknemer met een dienstverband tot en met acht dienstjaren die (deeltijd)ontslag krijgt waarvoor onder…

Hoofdstuk 9- Medezeggenschap

Artikel 9:1 – Ondernemingsraad  In afwijking van het bepaalde in artikel 2 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is de werkgever die een organisatie in standhoudt waarin in de regel ten minste 35 werknemers werkzaam zijn verplicht een ondernemingsraad in te stellen. De OR, of als binnen de organisatie geen OR aanwezig…

Hoofdstuk 8 – Disciplinaire maatregelen

De werkgever kan ten aanzien van de werknemer die de verplichtingen voortvloeiende uit deze CAO of de arbeidsovereenkomst niet nakomt, de volgende disciplinaire maatregel(en) opleggen: Schriftelijke berisping. Het niet toekennen van een automatische periodieke salarisverhoging. Gehele of gedeeltelijke inhouding van het salaris tot een bedrag van ten hoogste het salaris over een halve maand, tenzij…

Relevante adressen

ABP Postbus 4804 6401 JL Heerlen T 045 579 60 70 W www.abp.nl AVV Europalaan 400 3526 KS Utrecht T 070-4442140 E info@avv.nu W www.avv.nu Bedrijfscommissie Markt II p/a Sociaal-Economische Raad (SER) Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK Den Haag T 070 349 9561 E info@bedrijfscommissie.nl W www.bedrijfscommissie.nl Cultuurconnectie, branchevereniging voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk…

Bijlage 7 – Uitvoeringsreglement, bij artikel 12:1

Artikel 1 DEFINITIES Stichting: de Stichting Overleg Arbeidsvoorwaarden Kunsteducatie; Bestuur: het bestuur van de Stichting Cao: de cao Kunsteducatie Werkgever: de werkgever als bedoeld in artikel 1:1 lid 1 sub cc. cao; Werknemer: de werknemer als bedoeld in artikel 1:1 lid 1 sub dd. cao; Organisatie: de rechtspersoonlijkheid bezittende, direct of indirect gesubsidieerde privaatrechtelijke organisatie…

Hoofdstuk 7 – Overige regelingen tussen werkgever en werknemer

Artikel 7:1 – Algemeen De werkgever is verplicht de werknemer in staat te stellen de overeengekomen werkzaamheden naar beste vermogen te verrichten en daarbij in redelijkheid aanwijzingen te (doen) geven met inachtneming van de aan de functie gestelde eisen en het doel van de organisatie. De werknemer is verplicht de overeengekomen werkzaamheden met inachtneming van…

Bijlage 6 – Reglement Vaste Commissie, bij artikel 10:1

Artikel 1 – Samenstelling Het bestuur van het OAK benoemt de leden van de Vaste Commissie. Artikel 2 – Voorzitterschap De Commissie benoemt bij meerderheid van stemmen uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter, met inachtneming van het gestelde in de navolgende leden van dit artikel. De functie van voorzitter en plaatsvervangend voorzitter…

Hoofdstuk 6 – Loopbaanbeleid en scholing

Duurzame inzetbaarheid en vitaliteitsbeleid zijn belangrijk. Juist in een dynamische sector als de Kunsteducatie met veel flexibiliteit en meerdere kleine dienstverbanden of opdrachten. Loopbaanbeleid en scholing zijn hierin een belangrijk onderdeel. Sociale partners moedigen iedereen aan om hiermee aan de slag te gaan. Artikel 6:1 – Algemeen De werkgever zal scholing van de werknemer stimuleren…

Bijlage 5 – Reglement Sectorcommissie afwijkende Ontslagvolgorde cao Kunsteducatie, bij artikel 13B:4

Hoofdstuk 1: algemene bepalingen Artikel 1: Definities In dit Reglement wordt verstaan onder: commissie: de van de werkgever onafhankelijke en onpartijdige commissie als bedoeld in artikel 7:671a lid 2 BW; cao: de CAO Kunsteducatie; werkgever: de werkgever die gebonden is aan de cao; werknemer: de werknemer die een arbeidsovereenkomst met de werkgever heeft en die…

Salarisschalen

Zodra de CAO Kunsteducatie een reguliere loonsverhoging voorschrijft, publiceert Cultuurconnectie de daaraan aangepaste loonschalen op haar website: www.Cultuurconnectie.nl/werkgeverszaken/CAO. Daar zijn ook de schalen te vinden zoals die golden vóór de laatst aangebrachte wijziging. Indeling van functies uit bijlage 3 naar schaal   De indeling van de functies is per 1 augustus 2022 gewijzigd. De indeling…

Hoofdstuk 4 – Salaris, toeslagen en vergoedingen

Hoofdstuk 4 – Salaris, toeslagen en vergoedingen Belangrijk zijn goed werkgeverschap, goed opdrachtgeverschap en de eerlijke beloning van werk. In de Kunsteducatie zijn veel zzp’ers werkzaam. In het kader van het eerlijk belonen van zzp’ers verwijzen sociale partners naar een tool om zzp-tarieven te berekenen in bijlage 2. Artikel 4:1 – Salariëring De werknemer ontvangt…

Hoofdstuk 3 – Einde van de arbeidsovereenkomst

Artikel 3:1 – Beëindiging en opzegging De arbeidsovereenkomst eindigt: Met wederzijds goedvinden op het door werkgever en werknemer overeengekomen tijdstip. Door het verstrijken van de termijn waarvoor de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan. Door opzegging door werknemer op de wijze als vermeld in lid 2 en met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn. Bij eenzijdige…

Hoofdstuk 2 – Arbeidsovereenkomst  

Duidelijke en transparante afspraken over je contract Artikel 2:1 – Aangaan en wijzigen van de arbeidsovereenkomst De arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer wordt schriftelijk aangegaan en gewijzigd. De werknemer wordt aangesteld in een functie, waarvan de functiebeschrijving als bijlage wordt gevoegd bij de arbeidsovereenkomst. De functie wordt gewaardeerd conform de door CAO-partijen vastgestelde inschalingssystematiek, zoals…

Hoofdstuk 1 – Algemene bepalingen

Artikel 1:1- Begripsbepalingen In deze CAO wordt verstaan onder: Arbeidsovereenkomst: een overeenkomst als bedoeld in artikel 7:610 Burgerlijk Wetboek. Vacant. Compartiment: een verzameling arbeidscontracten waarvan de functieomschrijving en de werkzaamheden (nagenoeg) identiek zijn, op basis waarvan een afvloeiingsregeling wordt vormgegeven. Contractuele arbeidstijd: de omvang van het dienstverband zoals overeengekomen in de arbeidsovereenkomst en uitgedrukt in…

Preambule

Tussen de ondergetekenden: 1: Werkgeversorganisatie Cultuurconnectie En 2:  de werknemersorganisaties AVV Kunstenbond hierna te noemen ‘sociale partners’, is een collectieve arbeidsovereenkomst, hierna te noemen ‘CAO’, aangegaan.  Protocolafspraken 1. Duurzame inzetbaarheid en vitaliteitsbeleid Duurzame inzetbaarheid en vitaliteitsbeleid zijn belangrijk. Ook of juist in een dynamische sector als de Kunsteducatie met veel flexibiliteit en meerdere kleine dienstverbanden…

Introductie

CAO Kunsteducatie 2024 De Collectieve Arbeidsovereenkomst Kunsteducatie heeft een looptijd van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024. Partijen bij de CAO Kunsteducat Werkgeversorganisatie Voor vragen op het gebied van de interpretatie/toepassing van de CAO kunnen georganiseerde werkgevers zich wenden tot de branchevereniging voor kunsteducatie en kunstbeoefening Cultuurconnectie, Utrecht, tel. (030) 230 37…