Artikel 45 Buitengewoon verlof

In navolgende situaties heb je recht op buitengewoon verlof met behoud van maandinkomen. Gelegenheid Tijd Opmerking Bij je eigen ondertrouw ½ dag op de dag dat hij in ondertrouw gaat   Bij je eigen huwelijk 2 dagen de dag waarop het huwelijk voor de burger­lijke stand wordt gesloten en de daar­op volgende dag Bij je…

4.2 Overwerk

Onder overwerk wordt verstaan, het verrichten van arbeid buiten de grenzen van de normale arbeidsduur. Van overwerk is sprake indien de werknemer na overleg met de werkgever opdracht heeft gekregen om extra uren arbeid te verrichten, waardoor de maximale dagelijkse arbeidstijd van 9 uur of de wekelijkse arbeidstijd van gemiddeld 38 uur in vier weken…

4.1 Werktijden

De arbeidsduur bij een fulltime dienstbetrekking bedraagt 38 uur per week. De reguliere werktijden zijn op maandag tot en met zaterdag tussen 7.00 uur tot 19.00 uur. Er kan 1 koopavond in de week tot 21:00 door de werkgever worden aangewezen. Het onder 4.1.2 gestelde geldt niet: voor hen, die door de aard van het…

10.5 Geschillencommissie CAO BKN

Een geschil over de uitleg of toepassing van deze cao kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie cao BKN. De Geschillencommissie heeft tot taak: het behandelen van geschillen omtrent de uitleg en/of de toepassing van de cao. De Geschillencommissie zal steeds in eerste instantie trachten door middel van bemiddeling te komen tot overeenstemming tussen partijen. Indien…

10.4 Geschil

Geschillen over de uitleg en/of toepassing van deze cao gerezen tussen werkgever en werknemer kunnen door de klagende partij aan de Geschillencommissie cao BKN als bedoeld in artikel 10.5 worden voorgelegd.

10.3 Uitzendkrachten

De werkgever is verplicht zich er van te verzekeren dat ten aanzien van werknemers die aan zijn onderneming ter beschikking zijn gesteld gedurende de periode van terbeschikkingstelling de bepalingen van deze cao worden nageleefd. De werkgever zal bij het inlenen van uitzendkrachten uitsluitend gebruik maken van bedrijven die gedurende de periode van terbeschikkingstelling aangesloten zijn…

10.2 Nevenactiviteiten

Het is de werknemer en de bestuurder verboden betaalde nevenwerkzaamheden te verrichten, waaronder begrepen artikelen inkopen voor handelsdoeleinden en/of zich bezig te houden met gelijksoortige activiteiten als de werkgever ten gunste van zichzelf of derden. Eventuele betaalde nevenactiviteiten zijn alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de werkgever.

10.1 Verzekeringen

De werkgever verplicht zich een verzekering af te sluiten die de aansprakelijkheid van de werkgever dekt voor lichamelijk letsel van de werknemers, werknemers/deelnemers of derden. De werkgever verplicht zich een verzekering af te sluiten die de aansprakelijkheid van de werkgever dekt voor schaden aan derden. De werkgever verplicht zich een verzekering af te sluiten die…

9.1 Opleiding, ontwikkeling, kosten

Bij de kringlooporganisaties die zijn aangesloten bij de BKN is persoonlijke ontwikkeling van de medewerker belangrijk. Wij geloven in een leven lang leren. Daarom spreken medewerker en leidinggevende gedurende het jaar geregeld over het functioneren van de medewerker en zijn doorgroeimogelijkheden. Het kan zijn dat daarbij opleidingsactiviteiten aan de orde komen. Om het belang van…

8.2 Beleid alcohol, drugs en medicijnen

Het gebruik, of het onder invloed staan van alcohol of drugs die het reactievermogen beïnvloeden, onder werktijd is niet toegestaan. Werknemers dienen het gebruik van medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden of van invloed zijn op lichamelijke of psychische gesteldheid altijd te melden bij de bedrijfsarts, zodat de leidinggevende kan beoordelen welke werkzaamheden er verricht kunnen…

8.1 Ongewenst gedrag, discriminatie, agressie en geweld

In dit artikel wordt verstaan onder: ongewenst gedrag: aandacht voor een persoon, die tot uiting komt in verbaal, fysiek of ander non-verbaal gedrag, daaronder begrepen roddelen, dat zowel onopzettelijk als opzettelijk kan zijn en dat door de persoon in kwestie als ongewenst, kwetsend, pestend, discriminerend of bedreigend wordt ervaren; discriminatie: het op basis van persoonlijke…

7.1 Pensioenregeling

Met ingang van 1 januari 2004 biedt de werkgever het recht op pensioen aan op basis van een middelloonregeling. Voor alle werknemers die onder deze cao vallen is de pensioenregeling detailhandel van toepassing. De pensioenpremie wordt ingehouden op het salaris. De uitvoering van de pensioenregeling detailhandel is ondergebracht bij CapGemini. Nadere informatie over de van…

5.3 Verlof met behoud van salaris

In de navolgende situaties, indien en voor zover het een reguliere werkdag betreft, heeft de werknemer recht op verlof met doorbetaling van salaris: Voor de uitoefening van het actief kiesrecht en het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet in vrije tijd kan geschieden en omzetting van dienst niet mogelijk is; Bij verhuizing:…

5.2 Feestdagen

Werkgever betaalt, indien niet wordt gewerkt, het salaris op feestdagen door voor zover die dag niet op een vaste of ingeroosterde vrije dag valt. Als feestdagen worden aangemerkt: Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Koningsdag, Eerste en Tweede Kerstdag, 5 mei in de lustrumjaren.

5.1 Vakantie

De vakantiedagen worden opgebouwd per gewerkte maand over de periode 1 januari tot en met 31 december van enig jaar. De werknemer ontvangt, op zijn verzoek, maar in ieder geval bij beëindiging van het dienstverband een verklaring waaruit blijkt op hoeveel vakantie hij nog aanspraak kan maken. Per kalenderjaar heeft de werknemer met een fulltime…

Bijlage 8: Overgangsregeling Salarisstructuur per 1 januari 2024

Per 1/1/2024 geldt het nieuwe, gewijzigde, salarisgebouw. Ingaande 1/1/2024 worden alle nieuwe medewerkers aangenomen en ingeschaald in het nieuwe salarisgebouw (schalen 1 t/m 8). Per 1/1/2024 worden alle bestaande medewerkers in functieschalen A t/m E ingeschaald op de aanvangstrede (0) van hun omgenummerde functieschaal in het nieuwe salarisgebouw, met dien verstande dat medewerkers er tenminste…

Bijlage 7: Klokkenluidersregeling

De Wet bescherming klokkenluiders trad op 18 feb 2023 grotendeels in werking. (Het inwerkingtredingsbesluit voor de implementatiewet is op 17 februari 2023 gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 2023, 52). Doel van de wet is: bescherming van mensen die in de context van hun werk gerelateerde activiteiten een misstand of een vermoeden van een misstand willen…

Bijlage 5: Bezwaarprocedure Functiewaarde-ring Kringloopbedrijven

Stap: De werknemer die het niet eens is met de beschrijving van zijn functie, de gevolgde procedure bij functiewaardering en / of het resultaat van zijn functiewaardering (de inschaling), zoekt eerst een oplossing voor zijn bezwaren door middel van overleg met zijn direct leidinggevende. Aan deze overlegfase is een termijn verbonden van ten hoogste 30…

Bijlage 4: Wet Werk en Zekerheid

Op 1 januari 2015 zijn de regels veranderd voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten, oproepcontracten en payrollcontracten. Het doel van deze veranderingen is om de rechtspositie van flexwerkers te versterken. De wet werk en zekerheid (wwz) en het ontslagbesluit regelen deze veranderingen.   Aanzegtermijn bij einde tijdelijk werkcontract Sluiten werkgever en werknemer een tijdelijk contract van 6 maanden…

Bijlage 3: Wet Arbeid en Zorg

Calamiteitenverlof 1.1 De werknemer heeft recht op verlof met behoud van loon voor een korte, naar billijkheid te berekenen tijd, wanneer hij zijn arbeid niet kan verrichten wegens: onvoorziene omstandigheden die een onmiddellijke onderbreking van de arbeid vergen; zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden; een door wet of overheid, zonder geldelijke vergoeding, opgelegde verplichting, waarvan de vervulling…

Bijlage 2: Salaristabel

  1 2 3 4 5 6 7 8 0 2201,94 2201,94 2220,00 2250,00 2303,27 2527,97 2889,14 3566,11 1   2211,76 2244,33 2293,95 2356,02 2599,48 2973,75 3679,34 2   2221,58 2268,66 2337,90 2408,77 2671,01 3059,57 3792,58 3   2231,39 2292,99 2381,85 2461,52 2743,71 3144,20 3905,81 4   2241,20 2317,32 2425,80 2514,27 2815,23 3228,83 4022,22 5…

Bijlage 1: Functiewaarderingssysteem

Code Referentiefunctie Score Functiegroepen Schaal   Allround Medewerker zonder begeleidende taken-A   0-35 1           BKN-01 Logistiek Medewerker 40 36-46 2 BKN-02 Chauffeur-A 41   2 BKN-03 Allround Medewerker zonder begeleidende taken-B (verkoop/sorteren) 41   2 BKN-04 Allround Medewerker met begeleidende taken-A –   2 BKN-05 Medewerker Werkplaats/Onderhoud 42   2…

11.2 Vakbondsfaciliteiten

Leden van AVV kunnen tegen een beperkte vergoeding hun belastingaangifte laten verzorgen. De vergoeding bedraagt voor het jaar 2024 €20,-. De door werknemers aan in dit akkoord bedoelde werkgroepen bestede tijd, alsmede de door werknemers aan cao-gesprekken bestede tijd, wordt beschouwd als werktijd. Eventuele reiskosten worden door werkgever vergoed. Een en ander in goed overleg.