Artikel 55 Pensioen

In beginsel ben je op basis van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds verplicht verzekerd voor je pensioen bij het Bedrijfspensioenfonds Detailhandel. De werkingssfeer alsmede de rechten en de verplichtingen van jou en je werkgever  met betrekking tot het pensioen, worden geregeld in de statuten en het pensioenreglement. Je betaalt elke maand premie voor…

Artikel 54 Bedrijfsgeneeskundige begeleiding

Je hebt recht op bedrijfsgeneeskundige begeleiding. Je werkgever zorgt voor goede arbeidsomstandigheden volgens de geldende wetten en regelgeving. De werkgever is wettelijk verplicht als gevolg van de Arbeidsomstandighedenwet in zijn onderneming een veiligheid-en gezondheid/risico-inventarisatie (RI&E) uit te voeren. De werkgever is tevens verplicht op basis van deze veiligheid- en gezondheid/risico-inventarisatie een plan van aanpak op…

Artikel 50 Buitengewoon verlof

In navolgende situaties heb je recht op buitengewoon verlof met behoud van maandinkomen. Gelegenheid Tijd Opmerking Bij je eigen ondertrouw ½ dag op de dag dat hij in ondertrouw gaat   Bij je eigen huwelijk 2 dagen de dag waarop het huwelijk voor de burger­lijke stand wordt gesloten en de daar­op volgende dag Bij je…

Artikel 49 Opnemen van verlof

Je dient je aanvraag voor het opnemen van verlof in bij je werkgever. Je geeft daarbij het begin en het einde aan. Je werkgever moet je aanvraag goedkeuren. Hij kan alleen van je wensen afwijken, als er sprake is van zogeheten gewichtige redenen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een noodzakelijke minimale bezetting of bijzondere omstandigheden die…

Artikel 48 Recht op het inkopen van extra verlofuren (bovenwettelijk verlof)

In het jaargesprek kun je aangeven of jij in het komende tijdvak van 1 januari tot en met 31 december bovenwettelijke verlofuren als vrije tijd wilt genieten. In dat geval kun je bovenwettelijk verlof kopen, waardoor je maandsalaris zal verminderen. Een bovenwettelijke verlofdag dag telt bij een voltijd dienstverband 7,6 uur en heeft een waarde…