Artikel 33 Overwerk

Als het totaal aantal gewerkte plus-uren aan het einde van de referteperiode meer dan 20% bedraagt van het gemiddelde aantal in je individuele arbeidsovereenkomst overeengekomen arbeidsuren, worden de uren die de 20% overstijgen als overwerkuren gewaardeerd tegen een tarief van 133,33% van het voor jou geldende uursalaris. Deze overwerkuren kunnen uitbetaald worden of als vrije…

Artikel 31 Jaarurensystematiek

De normale arbeidsduur bedraagt bij een voltijd dienstverband 40 uur per week (gemiddeld 40 uur per week x 52 weken = 2080 uur). In overleg tussen jou en je werkgever kan een arbeidsduur worden overeengekomen van minder dan de normale arbeidsduur. (Zie artikel 5 cao). Het door jou te werken aantal uren (het jaarsaldo) wordt…

Artikel 30 Bezoek arts/tandarts

Artikel 30 Bezoek arts/tandarts Bezoek aan een arts of tandarts plan je in principe buiten je werktijden.  Als dit niet mogelijk is, of als er sprake is van een acute situatie, wordt het bezoek aan een arts of tandarts beschouwd als normale arbeidstijd. Voorwaarde is wel dat je daarover vooraf met je werkgever hebt overlegd

Artikel 38 Werknemers die naast hun werk een BBL-opleiding volgen

Als je een erkende opleiding volgt binnen de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL), heb je  een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur. De duur van de arbeidsovereenkomst is gekoppeld aan de duur van de leerovereenkomst. Voor een niveau 2 opleiding wordt in principe een 2-jarige overeenkomst afgesloten. Ook gedurende de niveau 3 en de niveau 4 opleiding is…

Artikel 37 Tegemoetkoming stage BOL en BBL studenten

Als je leerling bent en een BOL (beroeps opleidende leerweg) of BBL (beroepsbegeleidende leerweg) opleiding volgt en BPV (beroepspraktijkvorming) doet bij een leerbedrijf dat valt onder de werkingssfeer van deze cao, ontvang je een financiële tegemoetkoming van ten minste  € 30,- per week. Met deze tegemoetkoming kunnen materialen aangeschaft worden voor praktijkopdrachten ten behoeve van…

Artikel 35 Persoonlijk studiebudget

Je maakt aanspraak op een financieel persoonlijk scholings-/ontwikkelingsbudget van 0,5% van je bruto jaarinkomen (12 maandsalarissen + vakantiegeld) per jaar. Je werkgever beheert het scholings/ontwikkelingsbudget. Het budget kun je in overleg met je werkgever benutten voor je opleiding en ontwikkeling waardoor jouw inzetbaarheid binnen de branche gespecialiseerde detailhandel in bloemen en planten wordt vergroot. Indien…

Artikel 25 Vakantietoeslag

Je hebt recht op vakantietoeslag van 8% van je salaris. De vakantietoeslag wordt maandelijks aan jou als werknemer uitbetaald. In het jaargesprek kun je als werknemer aangeven of jij in afwijking daarvan het vakantiegeld jaarlijks wil ontvangen. Als je er ervoor kiest om het vakantiegeld eenmaal per jaar te laten uitbetalen, wordt het vakantiegeld berekend…

Artikel 26 Werkweek

Artikel 26 Werkweek Je hebt het recht om op jouw verzoek in het weekend ten minste één dag niet ingeroosterd te worden. Je werkgever kan je niet verplichten op zondag te werken. Als je op verzoek van je werkgever op zondag werkt, wordt de zondag door een andere vrije dag vervangen. Als je een arbeidsovereenkomst…

Artikel 16 Jaargesprek

Tijdens het jaargesprek ga je met je werkgever in gesprek over ontwikkelingen rond de onderneming, jouw persoonlijke ontwikkeling en de inzetbaarheid van jou als werknemer. Het jaargesprek wordt ieder jaar voor het einde van het jaar met jou gehouden. Op basis van het individuele jaargesprek worden afspraken tussen werkgever en jou als werknemer gemaakt over:…

Artikel 15 Beëindiging van de arbeidsovereenkomst door overlijden

In geval je overlijdt, keert de werkgever, naast het tot en met de dag van je overlijden nog niet uitbetaalde maandinkomen, een uitkering ineens uit van éénmaal het maandinkomen. Deze uitkering wordt toegekend aan: de langstlevende echtgenoot/partner, of als die er niet is – je minderjarige kinderen, of als deze er eveneens niet zijn degene…

Artikel 20b Inpassing van het salaris van de medewerkers in het salarisgebouw 2024, individuele salarisaanpassing

De medewerker die op 31 december 2023 een salaris in een salarisgroep verdient overeenkomstig het bedrag van één van de prestatieperiodieken van het salarisgebouw, gaat met ingang van 1 januari 2024 horizontaal over naar dezelfde prestatieperiodiek van dezelfde salarisgroep van het salarisgebouw 2024. Per gelijke datum wordt vervolgens de stap naar de eerstvolgende/hogere salarisperiodiek in…

Artikel 20a Aanpassingen van het salarisgebouw per 1 januari 2024 en per 1 juli 2024

Het salarisgebouw per 1 januari 2024 (bedragen inclusief een algemene verhoging van 2,5%) is opgenomen in bijlage 2b van deze cao. De bedragen van de aanloopschaal en het startbedrag van salarisgroep C van het salarisgebouw zijn vastgesteld overeenkomstig het wettelijk minimumuurloon, verhoogd met 1,52%en de daarvan afgeleide wettelijke minimum jeugdlonen. Met ingang van 1 juli…

Artikel 19 Inpassing medewerkers in de aanloopschaal

We onderscheiden twee groepen medewerkers in de aanloopschaal (niveau minimumloon, verhoogd met 1,52% t.b.v. de mogelijke aankoop van vier extra vakantiedagen): Startende medewerkers met de functie van verkoper/binder. Zij stromen bij goed functioneren binnen 6 maanden door naar salarisgroep C. Medewerkers die overeenkomstig artikel 17 lid 9 cao structureel werkzaamheden op het niveau het wettelijk…

Artikel 17 Functie-indeling

Je functie omvat het samenstel van de aan jou door je werkgever opgedragen werkzaamheden waarbij je een duidelijk resultaat moet bereiken. Je werkgever maakt bij de functie-indeling gebruik van onderstaande indeling in functiegroepen. Je werkgever vergelijkt de aan jou opgedragen werkzaamheden met de daarbij  meest passende functiegroep. Je werkgever deelt de functie vervolgens in die…

Artikel 12 Einde van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Heb je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd? Dan geldt voor je werkgever navolgende wettelijke opzegtermijn: Arbeidsduur                                  Opzegtermijn Korter dan 5 jaar                          1 maand Tussen de 5 en 10 jaar                2 maanden Tussen de 10 en 15 jaar              3 maanden 15 jaar of langer                           4 maanden Neem je zelf ontslag?…

Bijlage 4 Handleiding jaargesprek en beoordeling

Aanwijzingen voor leidinggevende en werknemer Vaststelling van de juiste functiebeschrijving In de cao zijn functiebeschrijvingen opgenomen (zie bijlage 1). De jaarcyclus start met het bespreken en vaststellen van de functiebeschrijving met de werknemer. Als er gemotiveerd kan worden aangegeven dat de werknemer gedurende een langere periode (>6 maanden) een groot deel van de werkzaamheden uit…