Artikel 38 Werknemers die naast hun werk een BBL-opleiding volgen

Als je een erkende opleiding volgt binnen de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL), heb je  een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur. De duur van de arbeidsovereenkomst is gekoppeld aan de duur van de leerovereenkomst. Voor een niveau 2 opleiding wordt in principe een 2-jarige overeenkomst afgesloten. Ook gedurende de niveau 3 en de niveau 4 opleiding is…

Bijlage 4 Handleiding jaargesprek en beoordeling

Aanwijzingen voor leidinggevende en werknemer Vaststelling van de juiste functiebeschrijving In de cao zijn functiebeschrijvingen opgenomen (zie bijlage 1). De jaarcyclus start met het bespreken en vaststellen van de functiebeschrijving met de werknemer. Als er gemotiveerd kan worden aangegeven dat de werknemer gedurende een langere periode (>6 maanden) een groot deel van de werkzaamheden uit…

Bijlage 3 Overgangsregelingen

A. Overgangsregeling vervallen arbeidstijdverkorting Met ingang van 1 april 2000 kun je als werknemer geen aanspraak meer maken op Arbeidstijdverkorting. Als je als werknemer een individuele arbeidsovereenkomst hebt van na 1 april 2000, waaruit blijkt dat je nog aanspraak maakt op roostervrije dagen, dan gelden lid 3 tot en met 5 van dit artikel. De…

Bijlage 1 functiebeschrijvingen

Functiegebouw Dit functiegebouw is door partijen bij deze cao geaccordeerd. Het nieuwe functiegebouw kent de volgende functies: Aankomend winkelmedewerker Winkelmedewerker Verkoper/binder Vaktechnisch verkoper/binder Allround/coördinerend medeweker Vakspecialist Bedrijfsleider Alle functies zijn gesitueerd in een gevestigde of ambulante bloemenwinkel. De functies maken deel uit van een reeks functies die in onderlinge relatie zijn vastgesteld in opklimmende mate van aantal,…

Artikel 53 sociale commissie

Er is in de bloemendetailhandel een Sociale Commissie ingesteld. De Sociale Commissie heeft de volgende taken: het op schriftelijk verzoek van een werkgever of werknemer ontheffing verlenen van de regels in deze CAO; het geven van een bindend advies bij geschillen over de uitleg en/of toepassing van deze cao, wanneer werkgever en werknemer op voorhand…

Artikel 52 Stichting Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken

VBW, CVAH en AVV hebben gezamenlijk Stichting Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken  opgericht. VBW, CVAH en AVV participeren in het bestuur van die stichting. De stichting zal naast werkgeversondersteuning en ontwikkeling vakmanschap, ook functie-opleidingen en toekomstgerichte opleidingen en andere initiatieven voor duurzame inzetbaarheid van werknemers ontwikkelen en aanbieden. Het aanbod van de stichting zal inspelen op de…

Artikel 50 Pensioen

In beginsel ben je op basis van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds verplicht verzekerd voor je pensioen bij het Bedrijfspensioenfonds Detailhandel. De werkingssfeer alsmede de rechten en de verplichtingen van jou en je werkgever  met betrekking tot het pensioen, worden geregeld in de statuten en het pensioenreglement. Je betaalt elke maand premie voor…

Artikel 49 Bedrijfsgeneeskundige begeleiding

Je hebt recht op bedrijfsgeneeskundige begeleiding. Je werkgever zorgt voor goede arbeidsomstandigheden volgens de geldende wetten en regelgeving. De werkgever is wettelijk verplicht als gevolg van de Arbeidsomstandighedenwet in zijn onderneming een veiligheid-en gezondheid/risico-inventarisatie (RI&E) uit te voeren. De werkgever is tevens verplicht op basis van deze veiligheid- en gezondheid/risico-inventarisatie een plan van aanpak op…

Artikel 45 Buitengewoon verlof

In navolgende situaties heb je recht op buitengewoon verlof met behoud van maandinkomen. Gelegenheid Tijd Opmerking Bij je eigen ondertrouw ½ dag op de dag dat hij in ondertrouw gaat   Bij je eigen huwelijk 2 dagen de dag waarop het huwelijk voor de burger­lijke stand wordt gesloten en de daar­op volgende dag Bij je…

Artikel 44 Opnemen van verlof

Je dient je aanvraag voor het opnemen van verlof in bij je werkgever. Je geeft daarbij het begin en het einde aan. Je werkgever moet je aanvraag goedkeuren. Hij kan alleen van je wensen afwijken, als er sprake is van zogeheten gewichtige redenen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een noodzakelijke minimale bezetting of bijzondere omstandigheden die…

Artikel 43 Recht op het inkopen van extra verlofuren (bovenwettelijk verlof)

In het jaargesprek kun je aangeven of jij in het komende tijdvak van 1 januari tot en met 31 december bovenwettelijke verlofuren als vrije tijd wilt genieten. In dat geval kun je bovenwettelijk verlof kopen, waardoor je maandsalaris zal verminderen. Een bovenwettelijke verlofdag dag telt bij een voltijd dienstverband 8 uur en heeft een waarde…

Artikel 37 Tegemoetkoming stagematerialen aan BOL en BBL studenten

  Als je leerling bent en een Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) of een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) volgt en Beroepspraktijkvorming (BPV) doet bij een leerbedrijf dat valt onder de werkingssfeer van deze cao (gespecialiseerde detailhandel in bloemen en planten), stelt het leerbedrijf materiaal aan jou beschikbaar ter waarde van ten minste € 30,– per week…

Artikel 35 Persoonlijk studiebudget

Je maakt aanspraak op een financieel persoonlijk scholings-/ontwikkelingsbudget van 0,5% van je bruto jaarinkomen (12 maandsalarissen + vakantiegeld) per jaar. Je werkgever beheert het scholings/ontwikkelingsbudget. Het budget kun je in overleg met je werkgever benutten voor je opleiding en ontwikkeling waardoor jouw inzetbaarheid binnen de branche gespecialiseerde detailhandel in bloemen en planten wordt vergroot. Indien…

Artikel 33 Overwerk

Als het totaal aantal gewerkte plus-uren aan het einde van de referteperiode meer dan 20% bedraagt van het gemiddelde aantal in je individuele arbeidsovereenkomst overeengekomen arbeidsuren, worden de uren die de 20% overstijgen als overwerkuren gewaardeerd tegen een tarief van 133,33% van het voor jou geldende uursalaris. Deze overwerkuren kunnen uitbetaald worden of als vrije…

Artikel 31 Jaarurensystematiek

De normale arbeidsduur bedraagt bij een voltijd dienstverband 40 uur per week (gemiddeld 40 uur per week x 52 weken = 2080 uur). In overleg tussen jou en je werkgever kan een arbeidsduur worden overeengekomen van minder dan de normale arbeidsduur. (Zie artikel 5 cao). Het door jou te werken aantal uren (het jaarsaldo) wordt…