Art. 47 Informatie en overleg bij overgang en/of wijziging rechtspositie

Indien je werkgever het voornemen heeft een nieuwe rechtspersoon op te richten, of indien je werkgever het voornemen heeft een deel van de organisatie over te dragen aan een bestaande rechtspersoon, waarbij sprake is van een overgang van twintig of meer werknemers naar deze rechtspersoon, dan stelt je werkgever Alternatief Voor Vakbond hiervan zo spoedig…

Art. 45 Aanvulling van de WW-uitkering bij ontslag om bedrijfseconomische redenen

Als je werkgever jouw arbeidsplaats wegens bedrijfseconomische redenen moet schrappen en je arbeidsovereenkomst als gevolg van die bedrijfseconomische redenen beëindigt, zal je werkgever jouw WW-uitkering als volgt aanvullen. Gedurende: de eerste twee maanden WW: tot 100% van het laatstverdiende bruto salaris; de daaropvolgende twee maanden WW: tot 90% van het laatstverdiende bruto salaris; de daaropvolgende…

Art. 44 Sociaal plan

Je werkgever stelt in overleg met Alternatief Voor Vakbond een sociaal plan op. Alternatief Voor Vakbond zal daarbij medewerkers betrekken. Het sociaal plan heeft tot doel de nadelige sociale gevolgen voor werknemers door een organisatieverandering zoveel mogelijk te beperken. In het sociaal plan wordt o.a. aandacht besteed aan: herplaatsing, eventueel in combinatie met tijdelijke plaatsing…

Art. 43 Organisatieveranderingen

43.1 Algemeen uitgangspunt Dit hoofdstuk biedt een kader waarbinnen partijen zich ten opzichte van elkaar dienen te gedragen. Bij de toepassing van dit hoofdstuk zal je werkgever, uitgaande van de continuïteit van de zorgverlening, de sociale, organisatorische en economische factoren voortdurend tegen elkaar afwegen. Daarbij zal zoveel mogelijk worden gestreefd naar behoud van werkgelegenheid. 43.2…