Art. 42 Overlijdensuitkering

Wanneer je overlijdt verstrekt je werkgever een overlijdensuitkering aan: je echtgeno(o)t(e) of partner, en bij het ontbreken van deze aan je minderjarige kinderen, of als deze er eveneens niet zijn degene voor wie je in de kosten van het bestaan voorzag. De overlijdensuitkering wordt uitgekeerd op basis van je laatstgenoten salaris over de periode vanaf…

Art. 41 Pensioen

41.1 Pensioenpremie De pensioenpremie wordt voor 50% op je verhaald via een inhouding op je salaris. In aanvulling op het eerste lid kun je in het Verplichtstellingsbesluit PFZW, de statuten en het pensioenreglement van PFZW meer lezen over je pensioenregeling, indien die pensioenregeling op jouw kliniek van toepassing is. 41.2 Pensioen tijdens arbeidsongeschiktheid Vanaf het…

Art. 40 Verzuimbeleid

Je werkgever voert een actief beleid gericht op het terugdringen van het ziekteverzuim. Je werkgever stelt, in overleg met de ondernemingsraad, een reglement ziekmelding vast, waarin tenminste wordt bepaald: wanneer je in geval van ziekte, ook tijdens vakantie, dat uiterlijk bij de werkgever moet melden; aan welke voorschriften je je bij ziekte/arbeidsongeschiktheid moet houden; mogelijke…

Art. 39 Arbeidsongeschiktheid

39.1 Werkingssfeer Dit artikel is van toepassing als je arbeidsongeschikt bent in de zin van artikel 7:629 BW. Voor zover in dit hoofdstuk niet anders is bepaald, gelden de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. Onder arbeidsongeschiktheid wordt niet verstaan zwangerschap en bevalling (zie art. 31.1 cao ZKN). 39.2 Loondoorbetaling Wanneer je wegens arbeidsongeschiktheid verhinderd bent…