Art. 28 – Waarnemingsvergoeding

Wanneer je, op verzoek van je werkgever, de functie van een werknemer die in een hogere functiegroep is ingedeeld, geheel of nagenoeg geheel waarneemt, ontvang je hiervoor een vergoeding. Wanneer je voor tenminste de helft van de dagelijkse arbeidsduur waarneemt, wordt ten aanzien van de vergoeding, het naar rato-beginsel toegepast. De hoogte van de waarnemingsvergoeding…

Art. 22 – Gratificaties

22.1 Dienstjaren gratificatie Wanneer je onafgebroken in dienst van je werkgever bent geweest, heb je recht op een éénmalige gratificatie van: een kwart van je salaris bij een dienstverband van 12,5 jaar; de helft van je salaris bij een dienstverband van 25 jaar en een volledig salaris bij een dienstverband van 40 jaar. Indien de…

Art. 21 – Eindejaarsuitkering

De eindejaarsuitkering bedraagt 8,33% van het jaarsalaris. Voor de toepassing hiervan wordt verstaan onder jaarsalaris: de som van de feitelijk genoten maandsalarissen over de periode januari tot en met december. Wanneer je een deel van de periode waarover de eindejaarsuitkering wordt berekend in dienst bent geweest en/of je in die periode, of een deel daarvan,…

Art. 20 – Vakantiebijslag

De vakantiebijslag bedraagt, wanneer je op 31 mei een vol jaar in dienst bent geweest, 8% van het jaarsalaris. Voor de toepassing hiervan wordt verstaan onder jaarsalaris: de feitelijk genoten maandsalarissen over de periode juni – mei. Wanneer je 21 jaar of ouder bent, bedraagt in enig jaar de vakantiebijslag bij een vol jaar dienstverband…

Art. 19 – HR-cyclus en periodieke verhoging van het salaris

19.1 HR Cyclus Je werkgever voert jaarlijks minimaal één maar bij voorkeur twee, gesprek(ken) met je waarin tenminste aandacht wordt besteed aan: je functie en de beoordeling van jouw functioneren; de invulling van jouw werktijden over het komende kalenderjaar; de besteding van het persoonlijk levensfasebudget door middel van het PLB-plan; je wensen om gebruik te…