Art. 28 Waarnemingsvergoeding

Wanneer je, op verzoek van je werkgever, de functie van een werknemer die in een hogere functiegroep is ingedeeld, geheel of nagenoeg geheel waarneemt, ontvang je hiervoor een vergoeding.  Wanneer je voor tenminste de helft van de dagelijkse arbeidsduur waarneemt, wordt ten aanzien van de vergoeding, het naar rato-beginsel toegepast.  De hoogte van de waarnemingsvergoeding…

Art. 27 Vergoeding verhuiskosten

27.1 Vergoeding tegemoetkoming verhuiskosten  Ga je op het verzoek van je werkgever verhuizen naar het door hem aangewezen woongebied, dan ontvang je een tegemoetkoming in de kosten van de verhuizing.  De tegemoetkoming in de kosten van de verhuizing bestaat uit:  de transportkosten van je eigen inboedel, inclusief de kosten van in en uitpakken en  vergoeding…

Art. 23 Vergoeding reiskosten woon-werk en thuiswerkvergoeding

De bijdrage van je werkgever bedraagt € 0,23 per kilometer, ongeacht de wijze van vervoer, voor zowel de heen- als terugreis. De maximale vergoeding is gebaseerd op een enkele reisafstand van maximaal 50 kilometer, gebaseerd op ‘snelste route’. In overleg met de OR kan de reisafstand op een andere wijze worden vastgesteld.  Je woon-werkverkeervergoeding bestaat…

Art. 22 Gratificaties

22.1 Dienstjaren gratificatie  Wanneer je onafgebroken in dienst van je werkgever bent geweest, heb je recht op een éénmalige gratificatie van:  een kwart van je salaris bij een dienstverband van 12,5 jaar;  de helft van je salaris bij een dienstverband van 25 jaar en  een volledig salaris bij een dienstverband van 40 jaar.  Indien de…

Art. 21 Eindejaarsuitkering

De eindejaarsuitkering bedraagt 8,33% van het jaarsalaris. Voor de toepassing hiervan wordt verstaan onder jaarsalaris: de som van de feitelijk genoten maandsalarissen over de periode januari tot en met december.   Wanneer je een deel van de periode waarover de eindejaarsuitkering wordt berekend in dienst bent geweest en/of je in die periode, of een deel daarvan,…

Art. 20 Vakantiebijslag

De vakantiebijslag bedraagt, wanneer je op 31 mei een vol jaar in dienst bent geweest, tot en met de maand mei 2024 8% van het jaarsalaris en met ingang van de maand juni 2024 8,33% van het maandsalaris. Voor de toepassing hiervan wordt verstaan onder jaarsalaris: de feitelijk genoten maandsalarissen over de periode juni –…