Art. 9 – De arbeidsovereenkomst

9.1 De arbeidsovereenkomst Je arbeidsovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan en gewijzigd en wordt in tweevoud opgemaakt. Je werkgever draagt er zorg voor dat je een door beide partijen ondertekend exemplaar van de arbeidsovereenkomst ontvangt of de wijziging daarvan.   9.2 Duur Je arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. Nulurencontracten worden alleen toegepast in situaties,…