Artikel 17 – Naleving cao en Sociale Commissie

Naleving: Bij interpretatieverschillen over correcte naleving van of bij aanvraag van dispensatie van (een aspect/artikel in) de cao kan een medewerker en/of een werkgever, of diens gemachtigde(n), zich wenden tot de Sociale Commissie.   Samenstelling Sociale Commissie: De Sociale Commissie telt 7 (en 6 plaatsvervangende) leden.Drie leden (en 3 plaatsvervangers) worden gekozen door de medewerkersorganisatie(s)….

Artikel 16 – Afspraken over cao

Looptijd cao: Deze cao loopt van.1 juli 2018 t/m 31 december 2020. Voor het artikel inzake het individueel ontwikkelbudget geldt een afwijkende looptijd van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2023.   Oude of andere regelingen: Door de inwerkingtreding van deze cao verliezen alle voorgaande arbeidsvoorwaardelijke regelingen van cao Fashion, Sport & Lifestyle,…