Bijlage 7 – Uitvoeringsreglement, bij artikel 12:1

Artikel 1 DEFINITIES Stichting: de Stichting Overleg Arbeidsvoorwaarden Kunsteducatie; Bestuur: het bestuur van de Stichting Cao: de cao Kunsteducatie Werkgever: de werkgever als bedoeld in artikel 1:1 lid 1 sub cc. cao; Werknemer: de werknemer als bedoeld in artikel 1:1 lid 1 sub dd. cao; Organisatie: de rechtspersoonlijkheid bezittende, direct of indirect gesubsidieerde privaatrechtelijke organisatie…

Bijlage 6 – Reglement Vaste Commissie, bij artikel 10:1

Artikel 1 – Samenstelling Het bestuur van het OAK benoemt de leden van de Vaste Commissie. Artikel 2 – Voorzitterschap De Commissie benoemt bij meerderheid van stemmen uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter, met inachtneming van het gestelde in de navolgende leden van dit artikel. De functie van voorzitter en plaatsvervangend voorzitter…

Bijlage 5 – Reglement Sectorcommissie afwijkende Ontslagvolgorde cao Kunsteducatie, bij artikel 13B:4

Hoofdstuk 1: algemene bepalingen Artikel 1: Definities In dit Reglement wordt verstaan onder: commissie: de van de werkgever onafhankelijke en onpartijdige commissie als bedoeld in artikel 7:671a lid 2 BW; cao: de CAO Kunsteducatie; werkgever: de werkgever die gebonden is aan de cao; werknemer: de werknemer die een arbeidsovereenkomst met de werkgever heeft en die…

Salarisschalen

Zodra de CAO Kunsteducatie een reguliere loonsverhoging voorschrijft, publiceert Cultuurconnectie de daaraan aangepaste loonschalen op haar website: www.Cultuurconnectie.nl/werkgeverszaken/CAO. Daar zijn ook de schalen te vinden zoals die golden vóór de laatst aangebrachte wijziging. Indeling van functies uit bijlage 3 naar schaal   De indeling van de functies is per 1 augustus 2022 gewijzigd. De indeling…