Hoofdstuk 3 – Einde van de arbeidsovereenkomst

Artikel 3:1 – Beëindiging en opzegging De arbeidsovereenkomst eindigt: Met wederzijds goedvinden op het door werkgever en werknemer overeengekomen tijdstip. Door het verstrijken van de termijn waarvoor de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan. Door opzegging door werknemer op de wijze als vermeld in lid 2 en met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn. Bij eenzijdige…