Hoofdstuk 1 – Algemene bepalingen

Artikel 1:1- Begripsbepalingen In deze CAO wordt verstaan onder: Arbeidsovereenkomst: een overeenkomst als bedoeld in artikel 7:610 Burgerlijk Wetboek. Vacant. Compartiment: een verzameling arbeidscontracten waarvan de functieomschrijving en de werkzaamheden (nagenoeg) identiek zijn, op basis waarvan een afvloeiingsregeling wordt vormgegeven. Contractuele arbeidstijd: de omvang van het dienstverband zoals overeengekomen in de arbeidsovereenkomst en uitgedrukt in…