Artikel 25 Vakantietoeslag

Je hebt recht op vakantietoeslag van 8% van je salaris. De vakantietoeslag wordt maandelijks aan jou als werknemer uitbetaald. In het jaargesprek kun je als werknemer aangeven of jij in afwijking daarvan het vakantiegeld jaarlijks wil ontvangen. Als je er ervoor kiest om het vakantiegeld eenmaal per jaar te laten uitbetalen, wordt het vakantiegeld berekend…

Artikel 20b Inpassing van het salaris van de medewerkers in het salarisgebouw 2024, individuele salarisaanpassing

De medewerker die op 31 december 2023 een salaris in een salarisgroep verdient overeenkomstig het bedrag van één van de prestatieperiodieken van het salarisgebouw, gaat met ingang van 1 januari 2024 horizontaal over naar dezelfde prestatieperiodiek van dezelfde salarisgroep van het salarisgebouw 2024. Per gelijke datum wordt vervolgens de stap naar de eerstvolgende/hogere salarisperiodiek in…

Artikel 20a Aanpassingen van het salarisgebouw per 1 januari 2024 en per 1 juli 2024

Het salarisgebouw per 1 januari 2024 (bedragen inclusief een algemene verhoging van 2,5%) is opgenomen in bijlage 2b van deze cao. De bedragen van de aanloopschaal en het startbedrag van salarisgroep C van het salarisgebouw zijn vastgesteld overeenkomstig het wettelijk minimumuurloon, verhoogd met 1,52%en de daarvan afgeleide wettelijke minimum jeugdlonen. Met ingang van 1 juli…

Artikel 19 Inpassing medewerkers in de aanloopschaal

We onderscheiden twee groepen medewerkers in de aanloopschaal (niveau minimumloon, verhoogd met 1,52% t.b.v. de mogelijke aankoop van vier extra vakantiedagen): Startende medewerkers met de functie van verkoper/binder. Zij stromen bij goed functioneren binnen 6 maanden door naar salarisgroep C. Medewerkers die overeenkomstig artikel 17 lid 9 cao structureel werkzaamheden op het niveau het wettelijk…

Artikel 17 Functie-indeling

Je functie omvat het samenstel van de aan jou door je werkgever opgedragen werkzaamheden waarbij je een duidelijk resultaat moet bereiken. Je werkgever maakt bij de functie-indeling gebruik van onderstaande indeling in functiegroepen. Je werkgever vergelijkt de aan jou opgedragen werkzaamheden met de daarbij  meest passende functiegroep. Je werkgever deelt de functie vervolgens in die…