Artikel 15 Beëindiging van de arbeidsovereenkomst door overlijden

In geval je overlijdt, keert de werkgever, naast het tot en met de dag van je overlijden nog niet uitbetaalde maandinkomen, een uitkering ineens uit van éénmaal het maandinkomen. Deze uitkering wordt toegekend aan: de langstlevende echtgenoot/relatiepartner, of als die er niet is – je minderjarige kinderen, of als deze er eveneens niet zijn degene…

Artikel 11 Einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Heb je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? Deze eindigt automatisch na afloop van de afgesproken periode. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan tussentijds worden opgezegd als die mogelijkheid in de arbeidsovereenkomst is opgenomen. Jij en je werkgever moeten dan de wettelijke opzegtermijn en de ontslagregels volgen. Uiterlijk een maand voor het verstrijken van de bepaalde…

Artikel 10 Proeftijd

De proeftijd bedraagt ten hoogste 2 maanden bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan geen proeftijd worden overeengekomen bij een bepaalde tijd van ten hoogste een half jaar of korter. Wel kan een proeftijd worden overeengekomen van ten hoogste: 1 maand, indien de overeenkomst is aangegaan…

Artikel 8 De arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan en gewijzigd. Je ontvangt een getekende versie van de arbeidsovereenkomst van je werkgever. In de arbeidsovereenkomst wordt vermeld: de datum van je indiensttreding; je functie; de plaats waar je normaal gesproken werkt; het met jou bij aanvang dienstverband overeengekomen maandsalaris; de aard van het dienstverband (bepaalde of onbepaalde duur); de…