Artikel 55 Onderwerpen voor onderzoek tussen VBW en AVV

Bevorderen persoonlijke ontwikkeling In de vorige cao’s zijn afspraken gemaakt over de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, de invoering van een persoonlijk studiebudget en het aanbieden van scholingsverlofdagen. Partijen stellen vast dat in de praktijk nog weinig gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheden. Partijen spreken af om onder meer met behulp van het Sociaal Fonds te…

Artikel 53 sociale commissie

Er is in de bloemendetailhandel een Sociale Commissie ingesteld. De Sociale Commissie heeft de volgende taken: het op schriftelijk verzoek van een werkgever of werknemer ontheffing verlenen van de regels in deze CAO; het geven van een bindend advies bij geschillen over de uitleg en/of toepassing van deze cao, wanneer werkgever of werknemer  daarover een…

Artikel 52 Stichting Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken

VBW, CVAH en AVV hebben gezamenlijk Stichting Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken  opgericht. VBW, CVAH en AVV participeren in het bestuur van die stichting. De stichting zal naast werkgeversondersteuning en ontwikkeling vakmanschap, ook functie-opleidingen en toekomstgerichte opleidingen en andere initiatieven voor duurzame inzetbaarheid van werknemers ontwikkelen en aanbieden. Het aanbod van de stichting zal inspelen op de…

Artikel 50 Pensioen

In beginsel ben je op basis van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds verplicht verzekerd voor je pensioen bij het Bedrijfspensioenfonds Detailhandel. De werkingssfeer alsmede de rechten en de verplichtingen van jou en je werkgever  met betrekking tot het pensioen, worden geregeld in de statuten en het pensioenreglement. Je betaalt elke maand premie voor…